Presunúť na hlavný obsah

Advokátka Jana Martinková na tému: Ako ospravedlniť neprítomnosť na súde

Právna poradňa

Môže sudca vydať rozsudok bez našej prítomnosti? Nie je to protizákonné? Na tieto otázky podrobnejšie odpovedala skúsená advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o.

Dobrý deň, môže súd rozhodnúť, resp. vydať rozsudok bez mojej prítomnosti? Nie je to protizákonné? Pred rokom som zažaloval firmu, ktorá mi fušersky zrekonštruovala byt, aby mi vrátili časť zaplatenej odmeny. Prednedávnom bolo pojednávanie, na ktoré som nemohol ísť, lebo som bol chorý a na tomto pojednávaní súd vydal rozsudok. Mohol to sudca urobiť, keď vedel, že som chorý? Ďakujem

Podľa Ústavy SR, konkrétne čl. 48 ods. 2 má každý právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. To však ešte neznamená, že súd za žiadnych okolností nemôže konať bez prítomnosti účastníka, prípadne, že by bolo povinnosťou súdu vyhovieť každej žiadosti o odročenie pojednávania. Podľa § 101 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (OSP) súd pokračuje v konaní aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník neustanoví na pojednávanie, ani nepožiada z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takéhoto účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy. Podľa tohto ustanovenia musia byť pre legitímne pojednávanie v neprítomnosti účastníka splnené súčasne dve podmienky, a to, že bol účastník riadne predvolaný a súčasne absentuje žiadosť účastníka o odročenie pojednávania z dôležitého dôvodu. Posledná podmienka je splnená nielen vtedy, ak účastník nepožiada o odročenie pojednávanie, ale i vtedy, ak požiada, avšak nepreukáže existenciu dôležitého dôvodu na odročenie pojednávania. Opodstatnenosť „dôležitého dôvodu“ posudzuje príslušný súd.

Ustanovenie § 119 ods. 2 a 3 OSP predpisuje formálne náležitosti žiadosti o odročenie pojednávania. Podľa uvedeného Vaša žiadosť musela byť súdu oznámená bez zbytočného odkladu, po tom, čo ste sa o dôvode odročenia dozvedeli alebo odkedy ste sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať a musela obsahovať najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy ste sa o dôvode dozvedel a ak je to možné aj uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania.  V praxi je zdravotný stav účastníka konania dôvodom na odročenie pojednávania len ak je súdu pred rozhodnutím o žiadosti o odročenie pojednávania, preukázané vyjadrením ošetrujúceho lekára, že účastník konania nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu zúčastniť
sa pojednávania.

Ak však Váš návrh na odročenie pojednávania v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p neobsahoval vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že nie ste bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu schopný sa zúčastniť pojednávania, nemohol súd vašej žiadosti vyhovieť a mohol pojednávať vo Vašej neprítomnosti.

- Najčítanejšie -

Najväčší dom nábytku na webe