Presunúť na hlavný obsah

Sú manželove peniaze aj moje?

Feminity

FEMINITY vám ponúka právnu poradňu. Na vaše otázky týkajúce sa všetkých oblastí práva odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dnes je v poradí opäť otázka týkajúca sa vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

OTÁZKA: Pekný deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Manželstvo je v troskách. Nadobudli sme spoločne dom, byt a chatu, ktorú sme predali. Peniaze však manžel dal len na svoje meno bez možnosti spoludisponenstva, momentálne previedol polovicu len na svoj účet bez môjho vedomia. Odmieta mi previesť časť na môj účet. Na stavbe chaty som sa podieľala osobne, nakoľko sme ju stavali svojpomocne a vlastne všetok majetok sme nadobudli spoločne. Manželove peniaze slúžili na stavanie, čo bolo manželovou prioritou. Patrí do BV aj jeho osobný účet, na ktorom nie som ako spoludisponujúca. Hodnota domu je omnoho vyššia ako bytu. Berie sa pri rozvode trhová hodnota? Doplatila som na svoju dôveru, že mne sa taká vec nemôže stať. Ďakujem. 

   
Tvrdíte, že pri stavbe chaty boli použité manželove peniaze. Keďže nešpecifikujete, čo myslíte pojmom manželove peniaze, treba mať na mysli, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

O manželove peniaze by teda išlo len v prípade, ak by ich nadobudol pred vznikom manželstva alebo by ich získal výlučným darom alebo dedičstvom alebo z titulu reštitučného vysporiadania, prípadne za predaj reštituovaného majetku, ktorý vlastnil (on, resp. jeho právny predchodca) pred vznikom manželstva. Túto skutočnosť by musel vedieť preukázať.

V prípade, že boli na stavbu použité prostriedky, ktoré váš manžel zarobil počas manželstva, napr. najčastejšie z podnikania alebo inej zárobkovej činnosti, je stavba - chata predmetom BSM, a teda i prostriedky získané jej predajom. Rovnako je tomu aj v prípade, ak na stavbu boli použité čo i len z časti prostriedky v BSM, t.j. časť prostriedkov bola z výlučného vlastníctva vášho manžela a časť z BSM. V takomto prípade váš manžel nejednal oprávnene, keď prostriedky za predaj chaty uložil na účet, ku ktorému nemáte prístup, rovnako nebolo správne, aby počas trvania manželstva polovicu finančných prostriedkov „odčlenil“ na inom účte.

Právo manžela k spoločnému majetku nie je za trvania BSM kvantitatívne obmedzené pomerom podielov, každý z manželov má právo k celej veci, pričom právo jedného manžela je obmedzené rovnakým právom druhého manžela. Obaja manželia majú rovnakú možnosť spravovať spoločný majetok tak, aby bola zabezpečená ich rovnoprávnosť. Vzhľadom k tomu, že v danom prípade asi dohoda o užívaní finančných prostriedkov získaných predajom chaty nie je možná, môžete sa v zmysle ustanovenia § 146 Občianskeho zákonníka obrátiť na súd, aby rozhodol o spornom výkone práv a povinností k spoločnej veci.

V prípade, že do nehnuteľnosti preukázateľne vložil váš manžel aj prostriedky v jeho výlučnom vlastníctve, mal by nárok úhradu toho, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok – pričom by sa vychádzalo z výšky investovaných prostriedkov a nie z hodnoty vecí, ktoré boli za výlučné prostriedky nadobudnuté (napr. stav. materiál a pod.) V prípade rozvodu súd zisťuje rozsah spoločného majetku ku dňu zániku manželstva, pričom však vychádza z jeho trhovej hodnoty - všeobecnej ceny určenej v závislosti od situácie na trhu s nehnuteľnosťami v danom mieste a čase, ktorú má v čase rozhodovania súdu.

Ak sa chcete dozvedieť o Jane Martinkovej viac, prečítajte si rozhovor Od mníšok k advokácii, ktorý nájdete v septembrovom čísle FEMINITY MAGAZÍNU.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus