Presunúť na hlavný obsah

Delenie majetku podľa zásluh

Feminity

FEMINITY vám prináša ďalšie pokračovanie právnej poradne. Na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Odpovede publikujeme podľa poradia, v akom ste vaše otázky poslali a nikto nie je uprednostňovaný. Dnes je v poradí otázka týkajúca sa delenia majetku po rozvode.

OTÁZKA: Pred sobášom som mala družstevný byt. Po sobáši som ho vymenila za väčší, ale ja som bola stále členkou družstva. Potom sme ho odkúpili do osobného vlastníctva a predali. Pri rozvode som chcela, aby sa prihliadalo na to, že som mala byt za slobodna, ale sudkyňa to nebrala do úvahy, konala správne?

Nešpecifikujete, čo ste žiadali od súdu, aby bral pri rozvode do úvahy. Predpokladám, že ste nemali na mysli konanie o rozvod, ale konanie o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), ktoré nasledovalo po rozvode. Vy ste síce boli pôvodne členkou družstva, ktoré vás oprávňovalo k užívaniu bytu, ale byt ste nadobudli do vlastníctva počas manželstva. V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Navyše podľa formulácie akú ste použili – „odkúpili sme do osobného vlastníctva“ – ste na kúpu bytu nielen použili spoločné prostriedky, ale ste byt aj nadobudli do spoločného vlastníctva.

Váš prínos pri nadobudnutí majetku spočíval v tom, že ste pred uzavretím manželstva získali členstvo v družstve a tým i nájomné právo k bytu. Tento prínos by súd určite zohľadnil vtedy, ak by ste pri vyporiadaní BSM žiadali, aby byt zostal vám, avšak s povinnosťou výplaty manžela, keďže vlastníctvo bytu ste nadobudli ako manželia. Pri vyporiadaní BSM sa vychádza zo zásady, že podiely oboch manželov sú rovnaké, pričom každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Vy ste však byt predali. V takom prípade máte vy i váš manžel v zásade nárok na rovnaký podiel z predaja získaných finančných prostriedkov, pričom vám by mala byť uhradená suma, ktorú ste z vlastných prostriedkov pred uzavretím manželstva použili ako vstupný vklad do družstva.

Ak ste pri vyporiadaní BSM žiadali od súdu väčší podiel z ceny za byt z titulu, že ste mali zásluhu na nadobudnutí bytu, súdy len veľmi zriedka posudzujú výšku podielu manžela podľa toho, ako sa zaslúžil o nadobudnutie konkrétneho majetku. Ak to urobia, tak len v prípade, ak druhý manžel sa na nadobúdaní majetku patriaceho do BSM vôbec nepodieľal, buď nepracoval alebo sa nestaral o rodinu, prípadne jej spôsoboval finančné či iné škody. Takéto skutočnosti však neuvádzate. Váš podiel by teda mal byť vyšší o zaplatený vstupný vklad do družstva, ktorý bol podmienkou členstva v družstve. Ak ste navyše na nadobudnutie, udržanie alebo zveľadenie spoločného majetku –bytu použili čiastočne prostriedky z vášho výlučného vlastníctva, mali by ste mať nárok aj na úhradu týchto prostriedkov. 
  

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus