Presunúť na hlavný obsah

Ako ochrániť majetok detí

Feminity

FEMINITY vám prináša ďalšie pokračovanie právnej poradne. Na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Odpovede publikujeme podľa poradia, v akom ste vaše otázky poslali a nikto nie je uprednostňovaný. Dnes je v poradí otázka týkajúca sa ochrany majetku detí.

OTÁZKA: Dobrý deň, pri vysporiadaní BSM, kde sme sa dohodli dohodou exmanžel mal požiadavku, že nehnuteľnosť(byt),ktorý sme po1/4 darovali deťom mal ťarchu v zmysle, že ja ako zákonná zástupkyňa oboch detí nemôžem nakladať s ich majetkom. Kataster sa vyjadril, že podľa občianskeho zák. nie je možné takúto formu ťarchy zapísať. Pred vkladom do katastra bol súd na ktorom bol určený poručník oboch detí a bola predložená dohoda v takomto znení. Sudkyňou bol odsúhlasený! Dá sa to urobiť aj nejakou osobnou dohodou hoci ja si osobne myslím, že akékoľvek nakladane s majetkom detí aj tak musí rozhodnúť súd.

Zápis ťarchy do katastra nehnuteľností v znení, že matka ako zákonný zástupca maloletých detí nemôže nakladať s ich majetkom, skutočne nie je možný. Ako ťarchu do katastra možno zapísať vecné bremená (vecno-právne obmedzenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech iného subjektu tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať) alebo záložné právo. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe a v podstate môžu obmedzovať využitie nehnuteľností.

Treba uviesť, že zastupovanie maloletého dieťaťa a správa jeho majetku sú súčasťou rodičovských práv a povinností oboch rodičov, ktoré vznikajú zo zákona narodením dieťaťa a zanikajú jeho plnoletosťou. Obsahom rodičovských práv a povinností je teda nielen sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa, ale aj správa jeho majetku. Výkon rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode súd upraví v rozsudku o rozvode manželstva s tým, že určí, komu maloleté dieťa (deti) zverí do osobnej starostlivosti a kto ho (ich) bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Rodičovské práva a povinnosti oboch rodičov však zostávajú zachované, upravený je len výkonu rodičovských práv a povinností v bežných veciach súvisiacich s osobnou starostlivosťou o maloleté dieťa.

Vo všetkých podstatných veciach by sa rozvedení manželia mali dohodnúť, ak sa nedohodnú, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Takže pokiaľ Vás ako matku súd nepozbavil rodičovských práv a povinností k deťom, resp. neboli Vám tieto práva a povinnosti obmedzené, či pozastavené, máte zo zákona právo i povinnosť spravovať majetok svojich detí, teda s ním i nakladať. V zmysle zákona sú rodičia povinní spravovať majetok detí s náležitou starostlivosťou a do 30 dní od dosiahnutia plnoletosti dieťaťa mu jeho  majetok odovzdať.

O obmedzení alebo pozbavení rodičovských práv, resp. o pozastavení ich výkonu môže rozhodnúť len súd v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, teda „nejakou osobnou dohodou“  sa týchto práv a povinností vzdať rodič nemôže. Pokiaľ máte byť ako matka Vašich detí obmedzená, resp. vylúčená z dispozície s majetkom Vašich detí, musí súd rozhodnúť o obmedzení Vašich rodičovských práv a určiť rozsah tohto obmedzenia.

Ak Vám boli deti pri rozvode zverené a manžel má obavy, že by ste majetok detí nespravovali v súlade s ich záujmami, mal by vedieť, že Vy môžete spravovať majetok detí len v bežných veciach, ale pre nakladanie s ich majetkom pri podstatných veciach, napr. pri nadobúdaní alebo prevádzaní vlastnícke právo k majetku, pri dedičských dohodách, pri právnych úkonoch týkajúcich sa vecí väčšej majetkovej hodnoty a pod. je potrebný nielen súhlas oboch rodičov, ale aj schválenie súdom (podľa § 176 Občianskeho súdneho poriadku, právny úkon urobený v mene maloletého dieťaťa podlieha schváleniu súdu v rámci tzv. starostlivosti súdu o maloletých). Ten právny úkon schváli, ak je v záujme maloletého.
Ak rodičia pri spravovaní majetku dieťaťa ohrozia jeho záujem a neurobia, resp. nie sú schopní urobiť vhodné opatrenia, súd na návrh alebo aj bez návrhu ustanoví maloletému majetkového opatrovníka, ktorý bude spravovať majetok dieťaťa namiesto rodičov.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus