Presunúť na hlavný obsah

Nenechajte sa dobehnúť bankou

Feminity

FEMINITY vám prináša ďalšie pokračovanie právnej poradne. Na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dnes sa dozviete, že aj ručiteľ má právo vedieť výšku záväzku a v prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti bankou aj na náhradu škody, ktorá mu vznikne.

OTÁZKA: Prosím Vás o radu. S manželom a mojou sestrou sme mali založenú s.r.o. na ktorú sme si zobrali minulý rok úver. Na konci roka sme firmu previedli na sestrinho priateľa /teraz už ex priateľa/, ktorý v podstate firmu riadil no nefiguroval v nej a nechal tam aj dosť veľké dlžoby /jeho druhá firma/. Firmu sme mu previedli bezodplatne, mali tam prísť ešte nejaké peniaze, no všetko sme mu nechali s tým, že sme u právnika spísali zmluvu, kde sa on zaväzuje do konca marca 2010 splatiť úver banke. No nič z toho neurobil, peniaze minul a neposlal do banky ani jednu splátku. No my sme stále do banky telefonovali a chceli, aby ho vyzvali k vyplateniu. No banka doteraz stále čaká a on im stále niečo sľubuje a nič neplatí.

My sa bojíme, že dlžnú čiastku /čo nie je málo asi 35 000 Eur/, aj tak budeme platiť. No rastú tam veľké úroky a keď do banky voláme /náš právnik im už aj písal/ nechcú sa s nami moc baviť, vraj najskôr musia kontaktovať majiteľa firmy a až potom nás ako ručiteľov. Tak sme v začarovanom kruhu, on im len stále niečo sľubuje a banke to takto vyhovuje, nás k ničomu nevyzvala, len čaká a rastú jej úroky. Nevieme, čo máme robiť. Potrebujeme to nejako urýchliť, no nik nám nevie poradiť čo máme robiť. Dokonca nám v banke nechcú povedať ani presnú dlžnú čiastku, vraj len jemu ako majiteľovi. Dokedy nás nevyzvú nedá sa úver ani vyplatiť, čo by sme aj urobili a následne chceme podať trestné oznámenie za podvod z jeho strany a vymáhať od neho peniaze.

V prvom rade treba povedať, že banka ako veriteľ má v zmysle ustanovenia § 305 Obchodného zákonníka (OBZ) zákonnú povinnosť bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej zabezpečenej pohľadávky. Toto ustanovenie je síce dispozitívne, možno ho teda zmluvne modifikovať, avšak  úplné vylúčenie informačnej povinnosti veriteľa neprichádza do úvahy.
Vzhľadom k tomu, že výška pohľadávky sa môže meniť v súvislosti od narastajúcich úrokov, má ručiteľ právo v akomkoľvek momente trvania ručiteľského záväzku byť informovaný o aktuálnej výške. Nesplnenie tejto informačnej povinnosti veriteľa nie je priamo zákonom sankcionované, avšak takéto nesplnenie môže viesť ku škode. Ručiteľ má právo na náhrady škody, ktorá mu vznikne v dôsledku nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti. V zmysle ustanovenia §373 OBZ a nasl. je ten, kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu (v danom prípade informovať ručiteľa), povinný nahradiť druhej strane škodu spôsobenú v dôsledku porušenia danej povinnosti. Preto by ste mali banku upozorniť na jej zákonnú informačnú povinnosť ako aj na následky, ktoré môžu v dôsledku jej nesplnenia nastať.

Banka ako veriteľ má právo a nie povinnosť vymáhať od ručiteľa splnenie dlhu. Veriteľ (banka)  je oprávnená domáhať sa splnenia záväzku od vás ako ručiteľa len v prípade, že dlžník nesplnil svoj splatný záväzok v primeranej dobe po tom, čo ho na to veriteľ písomne vyzval. Toto oprávnenie je len v réžii banky. To však neznamená, že vy ako ručiteľ nemá inú možnosť, len čakať na jej výzvu. Ak chcete byť ako ručiteľ iniciatívna pri splatení úveru, to je zase vaše právo a banka ho bude musieť akceptovať. Vo vašom prípade by som navrhovala použiť ustanovenie §332 OBZ v zmysle ktorého, „ak plnenie záväzku nie je viazané na osobné vlastnosti dlžníka, je veriteľ povinný prijať plnenie jeho záväzku ponúknuté treťou osobou, ak s tým dlžník súhlasí. Súhlas dlžníka nie je potrebný, ak tretia osoba za záväzok ručí alebo jeho splnenie iným spôsobom zabezpečuje a dlžník svoj záväzok porušil.“

Toto ustanovenie možno aplikovať na váš prípad, teda na prípad, ak ručiteľ chce plniť veriteľovi z vlastnej iniciatívy. Aby bol veriteľ (banka) povinný prijať plnenie od iného subjektu ako od dlžníka, musí s tým dlžník súhlasiť, avšak okrem prípadu ak subjektom, ktorý záväzok za dlžníka plní je ručiteľ (Vy) a dlžník svoj záväzok porušil (je v omeškaní so splácaním úveru). Podľa vami uvedených informácií sú naplnené podmienky na to, aby ste iniciatívne plnili banke záväzok dlžníka a banka má povinnosť toto plnenie prijať.

Ak by to banka odmietla, zase by z jej strany došlo k porušeniu povinnosti vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu a vám by vznikol potenciálny nárok na náhradu vzniknutej škody, takýmto konaním zavinenej. Ak by banka plnenie prijala, vstúpili by ste do práv banky ako veriteľa voči dlžníkovi (subrogácia), s tým, že  splnením dlhu z vašej strany, dlh voči pôvodnému veriteľovi (banke) zaniká a vy sa stávate novým veriteľom dlžníka, pričom máte právo požadovať od pôvodného veriteľa všetky doklady a iné potrebné materiály potrebné na uplatnenie plnenia od dlžníka.

Ak sa chcete dozvedieť o Jane Martinkovej viac, prečítajte si rozhovor Od mníšok k advokácii, ktorý nájdete v septembrovom čísle FEMINITY MAGAZÍNU.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus