Presunúť na hlavný obsah

Materská a rodičovská dovolenka. Čo by ste o nej mali vedieť?

Kariéra

Možno ste už absolvovali materskú dovolenku, možno vás stále čaká. Alebo vášho manžela. V takom prípade čítajte nasledujúce sumarizačné body.

1. V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov, osamelej žene v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí 43 týždňov. Ak sa o deti stará muž, patrí mu rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu.

2. Žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa. Ak vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, patrí jej materská dovolenka odo dňa nástupu až do uplynutia ustanoveného času. Ak vyčerpá menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, poskytne sa jej materská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 28 týždňov; osamelej žene sa poskytne do uplynutia 31 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí do uplynutia 37 týždňov.

3. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky, ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je povinný poskytnúť ju až do šiestich rokov dieťaťa. Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

4. Zamestnávateľ sa so zamestnankyňou alebo zamestnancom môžu dohodnúť že rodičovskú dovolenku si rozložia na viaceré obdobia, pričom ju vyčerpajú do piatich rokov veku dieťaťa, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom najdlhšie do dňa, v ktorom dovŕši osem rokov.

5. Ak dieťa zo zdravotných dôvodov prevzal do starostlivosti dojčenský ústav alebo iný liečebný ústav a žena a muž zatiaľ nastúpia do práce, preruší sa týmto nástupom materská dovolenka a rodičovská dovolenka najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Jej nevyčerpaná časť sa matke alebo otcovi poskytne odo dňa, keď prevzali dieťa z ústavu opäť do svojej starostlivosti a prestali preto pracovať, nie však dlhšie ako do troch rokov veku dieťaťa.

6. Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí žene materská dovolenka po dobu 14 týždňov. Ak dieťa zomrie v čase, keď je žena na materskej dovolenke alebo žena a muž na rodičovskej dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka ešte počas dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do dňa, keď by dieťa dosiahlo jeden rok.

7. Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

8. Nárok na materskú a rodičovskú dovolenku má aj žena a muž, ktorý prevzali na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Poskytuje sa odo dňa prevzatia dieťaťa 28 týždňov, osamelej žene a osamelému mužovi 31 týždňov a žene a mužovi, ktorí prevzali dve deti alebo viac detí, sa poskytuje 37 týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky.

9. Rodičovská dovolenka do troch rokov veku dieťaťa odo dňa skončenia materskej alebo rodičovskej dovolenky alebo odo dňa prevzatia dieťaťa, ktoré dovŕši tri roky veku, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovská dovolenka sa poskytuje v trvaní šesť rokov odo dňa skončenia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo odo dňa prevzatia dieťaťa, ktoré dovŕši tri roky, najdlhšie do dňa, v ktorom dovŕši šesť rokov.

10. Čerpanie materskej a rodičovskej dovolenky musí zamestnávateľ rešpektovať – ide o osobné prekážky v práci, ktoré zamestnancom bránia prácu vykonávať. Má povinnosť ospravedlniť ich neúčasť v práci. O materskú či rodičovskú dovolenku nie je potrebné zamestnávateľa žiadať. Ich nástup sa oznamuje (spolu s predložením potvrdenia ošetrujúceho lekára ženy, prípadne dokladu o narodení dieťaťa, ak ide o zamestnanca). Zamestnávateľ neznáša žiadne finančné zaťaženie, lebo hmotné zabezpečenie počas materskej a rodičovskej dovolenky je riešené prostredníctvom nemocenského poistenia a cez systém štátnych sociálnych dávok.

11. Po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky je zamestnávateľ povinný zaradiť ženu a muža na ich pôvodnú prácu a pracovisko. Ak by v dôsledku organizačných zmien bolo pracovisko zrušené alebo táto práca sa už nevykonáva, musí ich zaradiť na prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

Text: kok pre Pravdu
Foto: SHUTTERSTOCK

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus