Presunúť na hlavný obsah

Neplatí partner výživné? Môžete požiadať o náhradné

Rodinné vzťahy

Ak rodič, ktorý má vyživovaciu povinnosť, neplatí výživné, ktoré mu určil súd, je možné požiadať o náhradné výživné. Musia byť však splnené dve podmienky.

Prvou je, že si rodič neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi. Druhou podmienkou je, že dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

"Ak je splnená jedna z uvedených podmienok, má dieťa nárok na náhradné výživné, ak má trvalý pobyt na území Slovenska a zdržiava sa tu. To neplatí, ak sa dieťa zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia, priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 2,2-násobok sumy životného minima a riadne si plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť si ju," vysvetlila Eva Spitzerová, riaditeľka odboru pomoci v hmotnej núdzi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ako podať žiadosť a čo k nej treba doložiť

- žiadať o náhradné výživné môže rodič dieťaťa, iná osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti alebo nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

- k písomnej žiadosti treba priložiť: právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu, ktorým bola určená povinnosť platiť výživné; potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie, alebo potvrdenie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže o postúpení návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného zo zahraničia, alebo potvrdenie centra, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné; potvrdenie školy o tom, že si dieťa riadne plní školskú dochádzku, alebo potvrdenie strednej alebo vysokej školy o jeho príprave na povolanie štúdiom; potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku, alebo potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia, alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku; potvrdenie o príjme žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

- poskytuje sa vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (to je do 30. júna 86,65 eura). Ak si rodič plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného súdom, ktoré sa zohľadňuje najviac vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a výškou zaplateného výživného. Náhradné výživné je vo výške: minimálneho výživného, ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo rozdielu medzi minimálnym výživným a sumou sirotského dôchodku.

- po priznaní náhradného výživného je poberateľ povinný informovať príslušný úrad práce o každej zmene, ktorá je rozhodujúca na jeho vyplácanie najneskôr do ôsmich dní. Takéto skutočnosti sú najmä: povinný uhradil výživné, povinný podal návrh na zníženie výživného, súd právoplatne rozhodol o zmene jeho výšky, dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku, zanikla vyživovacia povinnosť, zmenila sa výška sirotského dôchodku. Je tiež povinný na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a jeho vyplácanie, a to v lehote určenej úradom.

Text: dh pre Pravdu, UPSVAR
Foto: SHUTTERSTOCK

- Najčítanejšie -