Presunúť na hlavný obsah

Nebojte sa integrovaného vyučovania

Lifestyle

Vzdelávací model integrovaného tematického vyučovania (ITV) je vyučovacia metóda amerických autoriek Susan Kovalikovej a Karen Olsenovej.

Na Slovensku tento model prešiel deväťročným experimentálnym overovaním a v súčasnosti pracuje touto metódou približne 20 škôl, súkromných i štátnych. Oproti klasickým direktívnym metódam a memorovaniu prichádza s humanistickejším vyučovaním viac orientovaným na žiaka a informácie izolované v osnovách jednotlivých predmetov navzájom prepája.

Hlavné princípy:
- vyučovanie v blokoch - klasické 45-minútové hodiny sú v ITV nahradené dlhšími časovými úsekmi - zhruba 90-minútovými
- vyučovanie podľa tém - predmety sa obsahovo prepájajú podľa danej témy
- priateľská klíma - menej detí v triede, užšie vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, medzi učiteľmi a rodičmi
- viac voľnosti deťom - slobodnejší pohyb detí po triede, možnosť krátkeho relaxu aj počas vyučovania, partnerskejšia pozícia učiteľa a žiaka
- menej domácich úloh - viac tvorivosti - deti vypracúvajú samostatné alebo tímové projekty, doma precvičujú len to, čo je nevyhnutné
- permanentná etická výchova - každá trieda má dohodnuté pravidlá spolunažívania, každé ráno sa deti s učiteľom pred vyučovaním stretnú v kruhu, aby sa porozprávali o zážitkoch alebo o problémoch
- pozitívna motivácia detí k práci a spolupráci - častejšie slovné hodnotenie, ktoré zdôrazňuje úspechy a snahu a poukazuje alebo radí, čo je potrebné precvičovať, starostlivosť o prostredie triedy a školy

Ako sa učí v ITV školách
"Podľa niektorých teórií sa integrované tematické vyučovanie ani nepokladá za alternatívne, len za moderné," hovorí Eva Bútová, zriaďovateľka súkromnej školy Finesa s ITV systémom vyučovania. Z dvanástich detí, s ktorými začínali, sa ich počet za tri roky zvýšil na 65.

Na prvý pohľad sa ITV školy od tradičného vzdelávania líšia už organizáciou vyučovania, namiesto klasickej vyučovacej hodiny sa deti učia v dlhších časových blokoch, hodinu a pol. "Rodičia sa toho niekedy obávajú, lebo si myslia, že malé dieťa nezvládne učiť sa 90 minút. Nie je to tak - každá učiteľka si vyučovanie rozčlení a aj v rámci jedného bloku robia deti rôzne aktivity, takže len nesedia v lavici," objasňuje. Navyše dieťa si môže oddýchnuť - keď skončí časť svojej práce, môže sa ísť napiť alebo si čítať.

Integrácia nie je v tom význame, že by do školy boli začlenené hendikepované deti alebo nadané deti, hoci aj pre ne otvorené, ale integrované tematické vyučovanie znamená integráciu vyučovacích predmetov, ich spájanie medzi sebou. "Ak sa učí povedzme o Slovensku, aj v čítanke si vyberú článok napríklad o niektorom z našich hradov a na matematike počítajú vzdialenosť medzi dvoma slovenskými mestami," vysvetľuje Eva Bútová.

Patty Harringtonová, poradkyňa vlády USA pre vzdelávanie a propagátorka ITV systému, hovorí, že dieťa sa v škole potrebuje cítiť najmä bezpečne. A to znamená, že sa nemusí ničoho a nikoho báť. K pocitu bezpečnosti patria aj dobré vzťahy v triede, spôsob riešenia konfliktov a spolupráca detí. Spoločné úlohy podporujú vzájomné vzťahy a učia deti tolerancii. Pracuje sa v malých skupinách: deti dostanú úlohy ako tím, ale prispieť by malo každé.

Aby sa dieťa naučilo čo najviac, musí sa prejaviť jeho prirodzená zvedavosť. Preto učiteľ nie je pánom, ale skôr partnerom v debate, uznáva zásadu, že je v poriadku, ak máme rozdielne názory. Čím intenzívnejšie sú žiaci zapojení do diskusie o preberanom učive, tým viac mu rozumejú a zapamätajú si ho. "Deti by sa nemali báť cez vyučovanie v triede smelo prehovoriť, mali by okamžite reagovať, ak niečomu nerozumejú alebo ak s niečím nesúhlasia," vyhlasuje Patty Harringtonová. Vo väčšom kolektíve na to slúžia dohodnuté gestá, ktorými dá žiak učiteľovi najavo napríklad aj to, že výklad nestíha sledovať, alebo, naopak, že mu je všetko jasné a učiteľ môže ísť s témou rýchlejšie.

Hodnotenie by malo byť motivačné - hovorí o tom, v čom je dieťa dobré, ale aj poradí, v čom a ako pridať. "To podľa mňa v klasickej škole chýba. Vyžaduje sa, aby sa rodičia s deťmi učili, ale oni nevedia ako. My sa snažíme deti úlohami nezaťažovať, ale ak je treba, poradíme, ako na to," dodáva Eva Bútová. Ako hovorí, dieťa by malo získať študijné návyky, aby sa do školy pripravovalo aj doma, ale nie hodinu či dve denne. Malým úplne stačí úloha zrátať všetky hrnčeky s uškom doma v kuchyni. Keď však na to niekto zabudne, nemôžu ich potom zrátať všetky, za celú triedu. "Deti nie sú preťažené, nie sú v strese zo vzájomnej súťaživosti, ale cítia zodpovednosť," dodáva.

V ITV škole má dieťa väčšiu voľnosť, nie je "priklincované" k lavici a nemusí čakať na prestávku, aby si vydýchlo. Po triede i po škole sa môže pohybovať voľnejšie, ale podľa dohodnutých pravidiel. Ak povedzme potrebuje ísť na toaletu, nemusí to nikomu hlásiť a rušiť vyučovanie, majú na to dohodnuté znamenie. Stačí, ak na svoje miesto posadí určenú plyšovú hračku - učiteľ vie, kde je dieťa, a spolužiaci vedia, že ďalší môže ísť až po tom, čo sa ten prvý vráti.

Často si deti s učiteľmi tykajú. "Pýtajú sa nás, či to neznižuje autoritu učiteľa, ale je to naopak, deti cítia väčšiu dôveru a nie sú v napätí," hovorí Eva Bútová.
Ani vzťahy medzi školou a rodičmi by nemali byť konfrontačné, ale ústretové. V Poprade môže dieťa absolvovať alternatívnu výchovu a vzdelávanie systémom ITV už od materskej školy cez základnú školu až po osemročné gymnázium (to je však už súkromné). Škola sa snaží získať si dôveru rodičov a vtiahnuť ich do života školy viac, ako je bežné. "Naša škola funguje ako otvorené spoločenstvo - to znamená, že rodičia môžu k nám vstúpiť kedykoľvek," hovorí riaditeľka Tatranskej alternatívnej školy Martina Kolcúnová.

Rodičia školákov majú prístup do školy aj na vyučovanie, môžu sa pozrieť, ako sa deti učia. "Naša škola je iná - už len tým, že žiaci každé ráno začnú vyučovanie komunitou v kruhu a preberú s učiteľkou, čo bolo včera a čo ich čaká dnes. Vedia, čo budú robiť na jednotlivých predmetoch a my ako rodičia vieme presne, čo sa v škole deje," vysvetľuje Ľuboslava Duroňová, mama dvoch dcér.
Rodičia sú vraj v šk
ole často, majú lepšie prepojenie ako v klasickej škole a školu podporujú aj cez občianske združenie Spolok rodičov.

Text: Zora Handzová pre oŽene.sk
Foto: SHUTTERSTOCK

- Najčítanejšie -