Presunúť na hlavný obsah

Advokátka Jana Martinková na tému: Manžel napriek môjmu nesúhlasu ručí priateľovi - prídeme o dom?

Právna poradňa

Advokátka Jana Martinková opäť odpovedala na vaše otázky a tentokrát sa vyjadrila na tému: Manžel napriek môjmu nesúhlasu ručí priateľovi. Znamená to, že prídeme o dom? Pozrite si, ako treba postupovať podľa zákona.

Dobrý deň,

môj manžel uzavrel pred 5 rokmi ručiteľskú zmluvu, aby pomohol priateľovi. Ja som o tom vôbec nevedela, keby som vedela, nesúhlasila by som. Dozvedela som sa to nedávno a obávam sa, že prídeme o náš dom, keďže peniaze nemáme. Je ručenie môjho manžela platné, ak sme manželia a ja som o tom nevedela?

I keď v zmysle  ust. § 145 ods. 1 OZ bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov, ale v ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov, inak je právny úkon relatívne neplatný (relatívne, lebo sa musíte domôcť jeho neplatnosti), na prevzatie ručiteľského záväzku Váš manžel takýto súhlas nepotrebuje.

Právny úkon (ručiteľská zmluva) , ktorou jeden z manželov preberá na seba ručiteľský záväzok, nemá charakter dispozície so spoločnou vecou alebo charakter správy spoločných vecí, ale ide o osobitný úkon vo výlučnej dispozičnej sfére každého z manželov. Keďže prevzatím ručiteľského záväzku nevzniká spoločný ručiteľský záväzok oboch manželov, ktorý by zakladal práva a povinnosti aj druhému manželovi, Váš súhlas sa nevyžaduje. Ide o samostatný záväzok Vášho manžela, avšak i keď nie ste ručiteľmi spoločne, ste Vy ako manželka ručiteľa povinná v zmysle ust. 147 ods. 1 OZ strpieť, aby bola veriteľova pohľadávka uspokojená i z majetku, ktorý máte s manželom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM), čo je žiaľ vo Vašom prípade i Váš dom. Navyše v prípade ručenia, na rozdiel od zabezpečenia pohľadávky záložným právom, je pohľadávka veriteľa zabezpečená celým majetkom ručiteľa, teda aj tým, ktorý má v BSM. Ručiteľ má však právo uplatniť voči veriteľovi všetky námietky, ktoré by mohol voči svojmu veriteľovi uplatniť i dlžník. Preto zistite, z akého právneho dôvodu dlžník dlh neuhradil, príp. odmietol uhradiť a ak je tento dôvod právne relevantný, môžete ho využiť i vy. 

Keďže vo Vašom prípade  nebola veriteľovi pohľadávka zo strany dlžníka riadne a včas uhradená, uplatnil si ju u Vášho manžela ako u ručiteľa. Ak Váš manžel ako ručiteľ dlh za dlžníka uhradí, resp. v tom horšom prípade bude dlh uhradený z jeho (vášho spoločného) majetku, máte právo od dlžníka ( nielen od neho, ale aj od ďalších osôb, ak také sú, ktoré jeho pohľadávku zabezpečovali svojím majetkom) požadovať uhradenie Vami poskytnutého plnenia. Ak Vám dlžník dobrovoľne plnenie nevráti, budete sa musieť obrátiť na súd, najjednoduchšie s návrhom na vydanie platobného rozkazu. K návrhu priložte doklad veriteľa o úhrade dlhu a doklad o ručiteľskom záväzku (ručiteľskú zmluvu). Musíte tak však urobiť do 3 rokov, inak sa Vaše právo premlčí.

- Najčítanejšie -