Presunúť na hlavný obsah

Jana Martinková: Nezákonné rozsudky rozhodcovských súdov (pre nekalú podmienku v spotrebiteľskej zmluve)

Právna poradňa

Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. sa tentokrát venovala téme o nezákonných rozsudkov rozhodcovských súdov. Viac sa dozviete na konkrétnom príklade zo života.

Dobrý deň, pred pár rokmi som si zobral úver od nebankovky, no nevládal som ho splácať tak, ako som mal. Snažil som sa s nimi dohodnúť, ale nedalo sa. Dali ma na rozhodcovský súd, ten už aj rozhodol, že musím zaplatiť všetko, čo po mne žiadali aj s vysokými úrokmi a teraz mi poslali výzvu, že ak do 7 dní nezaplatím, začnú proti mne exekúciu,  a ja budem platiť ešte aj exekútora. Mám ešte nejakú šancu sa brániť?

 
Na základe Vami uvedeného možno predpokladať, že ste uzavreli s nebankovkou spotrebiteľskú zmluvu a keďže exekučným titulom na vymáhanie dlžnej čiastky má byť rozhodnutie rozhodcovského súdu, predpokladám, že súčasťou úverovej zmluvy alebo všeobecných podmienok tvoriacich neoddeliteľnú súčasť úverovej zmluvy bola aj rozhodcovská doložka, v zmysle ktorej by mali byť všetky spory zmluvných strán (Vás a nebankovky) rozhodované pred rozhodcovským súdom určeným nebankovkou. Pokiaľ rozhodcovská doložka nebola z Vašej strany individuálne dojednaná (teda bola súčasťou „formulárovej“ zmluvy vyhotovenou nebankovkou a Vám predložená na podpis bez možnosti zmeny jednotlivých ustanovení zmluvy (mohli ste buď zmluvu ako celok akceptovať alebo ako celok odmietnuť), ide s najväčšou pravdepodobnosťou o neprijateľnú zmluvnú podmienku. Taká podmienka, ktorá spotrebiteľovi (Vám) bráni v uplatňovaní práva podať žalobu alebo podať akýkoľvek iný opravný prostriedok, či od neho vyžaduje, aby riešil spory výhradne arbitrážou, nie je záväzná. Súd musí na neprijateľné zmluvné podmienky prihliadať v ktoromkoľvek štádiu konania ex offo (z úradnej povinnosti), len čo má k dispozícii právne a správne skutkové okolnosti potrebné na tento účel.  A teda, i keď má nebankovka teoreticky v rukách právoplatné a vykonateľné rozhodnutie rozhodcovské súdu, musí najskôr podať návrh na vykonanie exekúcie, na základe ktorého súdny exekútor požiada príslušný súd o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie. Exekučný súd bude ale následne povinný preskúmať nielen žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul z hľadiska ich súladu so zákonom. Popri tom skúma i úverovú zmluvu a úverové zmluvné podmienky a ak dospeje k záveru, že rozhodcovský rozsudok Vás zaväzuje na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom, resp. že exekučný titul (rozsudok rozhodcovského súdu) bol vydaný na základe neplatnej rozhodcovskej doložky, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietne pre rozpor exekučného titulu so zákonom. Takže Vám žiadna exekúcia hroziť nebude, nakoľko len platná rozhodcovská zakladá právomoc rozhodcovského súdu v danej veci konať. Pokiaľ teda nedošlo k platnému uzavretiu rozhodcovskej zmluvy/doložky, nemohol rozhodcovský súd Váš spor s nebankovkou legitímne prejednať a teda ani vydať legitímny rozsudok. Vy ste však mohli byť aktívny už skôr, napr. v rozhodcovskom konaní namietať neplatnosť
rozhodcovskej zmluvy alebo sa následne žalobou podanou na príslušnom súde domáhať zrušenia rozhodcovského rozsudku.

- Najčítanejšie -