Presunúť na hlavný obsah

Advokátka Jana Martinková: Kúpil som si v autobazáre auto, krátko na to prestalo ísť, aké sú moje práva?

Zábava

Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. tentokrát odpovedala na tému ohľadom kúpy ojazdeného auta a následnej sťažnosti. Ako to dopadlo?

Dobrý deň, kúpil som v autobazáre ojazdené auto. Pred kúpou som ho vyskúšal a zdalo sa mi v dobrom stave. Lenže po niekoľkých dňoch som začal mať problémy pri štartovaní a neskôr sa objavili aj iné technické ťažkosti, až kým sa stalo auto absolútne nepojazdné. V autobazári som to reklamoval, ale odmietajú prijať akúkoľvek zodpovednosť – ani mi opraviť auto, ani vrátiť peniaze. Koho mám žalovať autobazár alebo bývalého vlastníka. Ďakujem

Na Vašu otázku možno odpovedať až po posúdení obsahu zmluvy uzavretej medzi autobazárom a pôvodným vlastníkom vozidla. Mohlo by ísť o zmluvu o obstaraní predaja veci podľa ust. § 737 - 741 Občianskeho zákonníka. V zmysle takejto zmluvy koná za pôvodného vlastníka autobazár ako obstarávateľ a teda autobazár uzatvára s kupujúcim (s Vami) kúpnu zmluvu vo svojom mene a na účet zastúpeného objednávateľa (pôvodného vlastníka). Práva a povinnosti z titulu kúpnej zmluvy potom vznikajú obstarávateľovi (autobazáru), zatiaľ čo medzi pôvodným vlastníkom a novým vlastníkom žiadne práva a povinnosti z kúpnej zmluvy nevznikajú. Podľa § 741 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka pri predaji veci zverenej do predaja zodpovedá obstarávateľ predaja (autobazár) kupujúcemu za vady predanej veci, ako aj za to, že predaná vec má vlastnosti, ktoré obstarávateľ pri predaji uviedol. Takže v prípade uzavretia takejto zmluvy medzi autobazárom a pôvodným vlastníkom je nutné reklamovať vady vozidla v autobazáre a v prípade sporu žalovať autobazár.

             Ak však bola v danom prípade podľa obsahu uzatvorená sprostredkovateľská zmluva, za vady vozidla nenesie zodpovednosť autobazár. Z právnych úkonov sprostredkovateľa vznikli práva a povinnosti priamo zastúpenému (pôvodnému vlastníkovi), ale medzi sprostredkovateľom (autobazárom) a treťou osobou (Vami) žiadny právny vzťah nie je. Tým je daná pasívna vecná legitimácia pôvodného vlastníka vozidla na strane žalovaného.

Podľa § 596 OZ ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný na ne kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy upozorniť. Podľa § 597 ods. 1, 2 OZ ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Kupujúci musí vady uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci. Kto prenechá inému vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa úvahy alebo účelu zmluvy alebo podľa toho čo účastníci dojednali, že vec nemá právne vady. V zmysle ust. § 502 ods. 1 OZ zodpovednosť za vady má charakter objektívnej zodpovednosti, čo znamená, že zodpovednosti sa predávajúci nemôže zbaviť, pokiaľ na vady existujúce v čase uzavretia zmluvy neupozornil, pričom nie je rozhodujúce, či o vadách vedel alebo nevedel.

Z hľadiska uplatnenia Vašich nárokov je podstatné, či sa jedná o odstrániteľné alebo neodstrániteľné vady. Vec vykazuje vady vtedy, ak postráda také vlastnosti, ktoré by vzhľadom na jej druh, vek a cenu mala mať a v dôsledku toho sú možnosti jej využitia znížené. Neodstrániteľná vada  je taká, ktorú nemožno odstrániť a v jej dôsledku nie je možné vec riadne alebo dohodnutým spôsobom užívať. Takáto vada zakladá kupujúcemu právo domáhať sa zrušenia zmluvy, teda kupujúci vráti predávajúcemu vec a ten mu vráti poskytnutú odplatu. Ak má vec vady, ktoré sa dajú odstrániť alebo vady, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu resp. dohodnutému užívaniu veci, nemá nadobúdateľ nárok na zrušenie zmluvy, ale len opravu veci alebo na primeranú zľavu z ceny. Aby ste si však mohli uplatniť právo na zrušenie zmluvy alebo na opravu veci, či zľavu z ceny, musíte uniesť dôkazné bremeno a preukázať, že reklamovaná vada skutočne vadou je, že sa vyskytuje u predanej veci v čase uplatnenia práva zo zodpovednosti za vadu a má takú povahu, ktorá je pre uplatnenie vami zvoleného práva (odstránenie vady/ zníženie kúpnej ceny/zrušenie zmluvy) vyžadovaná. Za vadu sa v zmysle OZ nepovažuje také poškodenie veci, ku ktorému došlo v dôsledku nesprávneho používania veci.

- Najčítanejšie -