Presunúť na hlavný obsah

Pozor na konkurenčné doložky v zmluvách

Právna poradňa

V dnešnej právnej poradni vám advokátka Jana Martinková (37) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. odpovedá na otázku, riešiť problematiku konkurenčných doložiek v zmluve. Ak máte aj vy otázku, pošlite ju pomocou aplikácie, ktorú nájdete v tomto článku.

OTÁZKA: Dobrý deň, pani advokátka, obraciam sa na Vás s prosbou. Viem, že každá rada právnika je vzácna a platená, ale som v situácii, kedy si to nemôžem dovoliť a neviem nikde nájsť odpoveď na 1 otázku. 

Som s.r.o. a uzatvorila som zmluvu o spolupráci, ktorá nebola bližšie pomenovaná s - a.s. (realitná kancelária). V zmluve sa píše, že v prípade ukončenia spolupráce nemôžem vykonávať realitnú činnosť po dobu 2. rokov v mieste pôsobnosti a že v prípade porušenia podmienok v zmluve ma čaká pokuta cca 9 000 eur. Viem, že takéto obmedzenie výkonu pracovnej činnosti je po novom v zákonníku práce....ale vzťahuje sa aj na občiansky zákonník alebo s. r. o. ? 

Vopred veľmi pekne ďakujem.

Keďže ste uzatvorila ako podnikateľ (s.r.o.) zmluvu s iným podnikateľom (a.s.), odpoveď na Vašu otázku treba hľadať v Obchodnom zákonníku, nie v Občianskom, a už vôbec nie v Zákonníku práce. Pri posúdení uzatvorenej zmluvy jej pomenovanie nie je rozhodujúce, zmluva sa posudzuje predovšetkým podľa jej obsahu, pričom sa prihliada i na úmysel zmluvných strán v čase jej uzatvárania. Dedukujúc len z Vami uvedených stručných informácii, mohlo by sa pravdepodobne jednať o zmluvu o obchodnom zastúpení.

Obchodný zákonník definuje zmluvu o obchodnom zastúpení nasledovne: „Zmluvou o obchodnom zastúpení sa obchodný zástupca ako podnikateľ zaväzuje pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu určitého druhu zmlúv alebo dojednávať a uzatvárať obchody v mene zastúpeného a na jeho účet a zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu.“

Obchodný zákonník pri tomto type zmluvy pozná tzv. konkurenčnú doložku (obmedzenie výkonu činnosti). Do Zákonníka práce, ktorý spomínate bola konkurenčná doložka zavedená od septembra 2011, i keď v prvej polovici 20. storočia bola štandardnou súčasťou pracovno-právnych vzťahov. Na Vás sa však Zákonník práce nevzťahuje, ste obchodná spoločnosť, podnikateľský subjekt a Vaša činnosť je vykonávaná v rámci zmluvného obchodnoprávneho vzťahu podľa Obchodného zákonníka. Konkurenčná doložka je upravená v § 672a Obchodného zákonníka v zmluve o obchodnom zastúpení nasledovne: „V zmluve možno písomne dohodnúť, že obchodný zástupca nesmie najdlhšie dva roky po skončení zmluvy na určenom území alebo voči určenému okruhu zákazníkov na tomto území vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia, alebo inú činnosť, ktorá by mala súťažnú povahu voči podnikaniu zastúpeného.“ Z uvedeného teda vyplýva, že zmluvné ustanovenie o konkurenčnej doložke v  zmluve medzi Vašou spoločnosťou a realitnou kanceláriou je v súlade so zákonom.

Čo sa týka zmluvnej pokuty, na ktorú upozorňujete, tu treba uviesť, že porušenie zmluvnej povinnosti, ktorou je aj konkurenčná doložka, možno zabezpečiť zmluvnou pokutou. Či je výška zmluvnej pokuty vo Vašom prípade primeraná, treba posúdiť osobitne vzhľadom na všetky špecifiká Vášho prípadu, ktoré nám nie sú známe, pričom treba brať na zreteľ hodnotu a význam zabezpečovacej povinnosti. Za absolútne neplatný právny úkon v nesúlade s dobrými mravmi ohľadom dojednania zmluvnej pokuty v súvislosti s jej výškou vo Vašom prípade pravdepodobne nepôjde. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti (konkurenčnej doložky) z Vašej strany, ktorá je zabezpečená zmluvnou pokutou, by súd mohol po zvážení všetkých okolností prípadu posúdiť výšku zmluvnej pokuty ako primeranú a zaviazal by Vás teda na jej plnenie, alebo ak by sa mu javila neprimerane vysoká, mohol by ju v rámci svojho moderačného práva znížiť. Je to však menej pravdepodobné, súdy zväčša rešpektujú zmluvnú voľnosť účastníkov obchodno-právnych vzťahov.

 

- Najčítanejšie -