Presunúť na hlavný obsah

Advokátka Jana Martinková odpovedala na vaše otázky ohľadom deľby majetku po rozvode!

Právna poradňa

Rozvod sa stal žiaľ bežnou súčasťou našich životov a s ním aj deľba majetku. V poslednej poradni nám túto problematiku priblížila advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Pozrite si odpovede na vaše konkrétne skúsenosti. Ak máte nejakú otázku ohľadom rodinného práva, pošlite ju cez formulár.

Barbora: Dobrý deň, chcem sa spýtať syn je po rozvode. Počas manželsva sme mu prispeli väčšou sumou na stavbu domu. Da sa to zohľadniť pri delení BSM a ako sa to dá dokázať. Ďakujem 
 
Predpokladám, že ste darovali peniaze výlučne synovi a nie manželom spoločne. Ak to bude vedieť váš syn hodnoverne preukázať, tak tieto darované peniaze nepatria do BSM a pri vyporiadaní spoločného majetku bude Váš syn môcť žiadať, aby sa mu uhradilo to, čo zo svojho (darované peniaze od Vás) vynaložil na spoločný majetok (t.j. použil na stavbu domu patriacu do BSM). Myslí sa tým náhrada konkrétnej výšky investovaných prostriedkov. Väčší podiel na spoločnej nehnuteľnosti tým podľa doterajšej judikatúry s najväčšou pravdepodobnosťou nezíska. Ak Váš syn nebude vedieť ako dôkaz v konaní o vyporiadanie BSM predložiť písomnú darovaciu zmluvu, mohol by postačovať výsluch darcov ako svedkov. Treba byť však pripravený, že protistrana poskytnutie daru bude spochybňovať a označí ho za účelové. Ak nebude vedieť dar preukázať (existenciou dar. zmluvy, výsluchom svedkov, nielen účastníkov darovania, výpismi z bankových účtov ....) súd nebude na túto skutočnosť prihliadať teda darované prostriedky pri vyporiadaní BSM nezohľadní. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Jana: Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak syn vyplatil svojej sestre podiel z rodičovskeho domu a ona je po rozvode chcem vedieť, či táto suma bude zohľadnená pri delení BSM. Ďakujem
 
Na jednoznačnú odpoveď chýbajú ďalšie relevantné informácie. Vychádzam z toho, že sestra získala výlučné finančné prostriedky od brata (z titulu dedičskej dohody alebo vyporiadania podielového spoluvlastníctva ....). Ak tieto prostriedky nepoužila, nebudú sa vyporiadavať po rozvode, budú len jej vlastníctvom. Rovnako sa nebudú vyporiadavať, ak ich získala až po rozvode. Ak ich však získala počas manželstva a použila čiastočne na niečo, čo tvorilo spoločný majetok (byt, auto, zariadenie...), môže požadovať, aby jej takto použitá suma bola uhradená. Ak ich použila výlučne (bez čiastočného požitia spoločných prostriedkov) na obstaranie určitého majetku, bude tento majetok patriť len jej (pokiaľ neprejavila v tom čase vôľu, aby patril obom manželom). Ak však tieto jej výlučné prostriedky boli počas manželstva spotrebované napr. na chod domácnosti, výživu rodiny, spoločné dovolenky, pre potreby detí  a pod., tak táto suma nebude jednoznačne zohľadnená pri „delení BSM“. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Stano: Dobrý deň, chcel by som sa spytat v pripade ak počas manželstva dostala manželka od rodičov dom po ich smrti ale na dome boli pocas 30tich rokov vykonane rekonstrukcie pocas manzelstva a zhodnotenie tohto domu. Aký mam nárok na adekvátnu časť hodnoty tejto nehnutelnosti vratane pozemku? 
 
Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve Vašej manželky a preto nebude ani zahrnutá do predmetu vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Ak ste počas manželstva rekonštrukciami zhodnocovali takúto nehnuteľnosť, tak je Vaša manželka pri vyporiadaní BSM povinná nahradiť, čo sa zo spoločného majetku použilo na jej výlučný majetok (dom). Jednoducho povedané, musí Vám nahradiť polovicu hodnoty takto vnesených prostriedkov, resp. hodnoty rekonštrukčných prác. Každopádne z titulu zhodnotenia nehnuteľnosti, ktorú vlastní Vaša manželka, počas manželstva, nemáte nárok na časť hodnoty tejto nehnuteľnosti a už vôbec nie na časť hodnoty pozemku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Jarka: Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či súd môže prihliadnuť na výdavky /výživné/ spojene s nemanželským dieťaťom, ktoré sa mu narodilo počas manželstva, nie je to nezanedbateľná položka 15.000 €, uhradzalo sa to so spoločných príjmov, dakujem pekne.
 
Toho času sa pri vyporiadaní BSM na takéto výdavky jedného z manželov neprihliada. V pripravovanej rekodifikácií Občianskeho zákonníka sa však podobnej situácii bude možno dať už predísť, pretože pre dlh na výživnom, ktoré je tento manžel povinný poskytovať mimo rodiny bude možné postihnúť spoločný majetok iba do výšky, ktorý by predstavoval podiel povinného manžela, keby došlo k zrušeniu a vyporiadaniu spoločného majetku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ľuboš: Dobrý deň, chcem sa spýtať. Ak jeden z manželov dostane počas manželstva výlučný finančný dar od rodičov za ktorý kúpi napr. sedačku, pri delení BSM mu musí ten druhý manžel vyplatiť podiel na opotrebovaní jemu nepatriacej sedačky? Lebo ju aj on 10 rokov užíval... 
 
Keďže sedačka bola zakúpená z výlučných finančných prostriedkov jedného z manželov,  patrí do výlučného vlastníctva  iba tomuto manželovi a nebude tvoriť predmet vyporiadania BSM. Na spoločné užívanie sedačky manželmi sa nebude prihliadať a vlastník sedačky nemá právo žiadať hodnotu jej opotrebenia od druhého manžela.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Martin: Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, počas manželstva sme dostali nájomný sociálny byt, kde na začiatku sme platili zálohu, ktorú nam pôvodne zaplatili rodičia. Ako je to teraz po rozvode? som povinný uhradiť polovicu bývalej manželke, keďže byt bol pridelený mne, bývam v ňom a platím ho. 
 
Ak ste zaplatili zálohu, resp. zábezpeku na nájomný sociálny byt, zložená zábezpeka by Vám mala byť v zmysle nájomnej zmluvy, obvykle po skončení nájomného vzťahu s Vami vrátená.  Ak tieto finančné prostriedky boli darované Vám od Vašich rodičov, sú to Vaše výlučné prostriedky a nie ste z nich povinný exmanželke nič refundovať. V prípade, ak boli darované tieto prostriedky výlučne Vašej exmanželke od jej rodičov, ste povinný jej refundovať tieto prostriedky v celej výške. Ak išlo o čiastočný dar od Vašich rodičov (napr. ½) a čiastočný dar od jej rodičov (napr. ½), refundácia v prospech Vašej exmanželky bude zodpovedať výške prostriedkov poskytnutých z daru získaného od jej rodičov (v takomto príklade ½).

- Najčítanejšie -