Presunúť na hlavný obsah

Kontrolujú vám pracovníci SBS kabelku? Do akej miery si k nám môžu dovoľovať a na čo máme právo?

Právna poradňa

S pracovníkmi SBS-iek sa stretávame denno-denne, pri nákupoch, návštevách biznis centier atď. No vieme, čo všetko si k nám môžu dovoliť? Čo majú dovolené a čo nie, Vám priblíži advokátka Jana Martinková z Advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o.

 

Kedy môžu pracovníci SBS zasiahnuť?

-        Pracovník SBS môže vykonať zásah len v prípade, keď je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou, teda v prípadoch nutnej obrany a krajnej núdze v záujme ochrany majetku, zdravia,  života chránených osôb a pod. Zásah musí byť odôvodnený, nestačí subjektívny pocit pracovníka SBS, musí mať min. dôvodné podozrenie, že priamo hrozí útok na tento chránený záujem.  Pracovník SBS má oprávnenie vyžadovať preukázanie totožnosti len u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu alebo bezprostredne po spáchaní takéhoto priestupku alebo trestného činu alebo u osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo výstupe z neho.

Môže pracovník SBS vykonať osobnú prehliadku podozrivej osoby?

-        Pracovník SBS nesmie vykonávať úkony vyžadujúce súčinnosť tretích osôb bez ich súhlasu, takže  osobnú prehliadku odevov, tašiek a pod. nemôže vykonať, ak mu to dotknutá osoba sama nedovolí. Bez jej súhlasu je však oprávnený presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či do chráneného objektu vstupujúca alebo vystupujúca osoba nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti, príp. predmety, ktorými by mohla byť protiprávna činnosť spáchaná a tieto mu môže odobrať.

Ako sa brániť, ak pracovník SBS zneužije svoje oprávnenia, aby niekoho ponížil, šikanoval, či inak poškodil?

-          Pracovník SBS je tak ako každý iný povinný rešpektovať prezumpciu neviny, osobnú integritu a právo na ochranu osobnosti občana.  Ak zneužije svoje oprávnenia na úkor práv a slobôd iných alebo neprimerane zasiahne do dobrého mena osoby a jej súkromia, možno SBS žalovať aj v občiansko – právnom konaní o primerané zadosťučinenie -náhradu škody, resp. ospravedlnenie.  Pokiaľ má dotknutá osoba pocit, že pracovník SBS prekračuje svoje oprávnenia, môže sa s podnetom obrátiť na oddelenie SBS krajského riaditeľstva policajného zboru a žiadať prešetrenie takéhoto konania. 

Môže pracovník SBS niekoho zadržať proti jeho vôli? 

-         Pracovník SBS môže predviesť na strážne stanovisko len osobu, ktorá sa odmieta alebo nemôže legitimovať a  bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po jeho spáchaní alebo ak bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo výstupe z neho. Takéto obmedzenie osobnej slobody môže trvať len nevyhnutný čas, do príchodu polície.

Aké donucovacie prostriedky môžu na niekoho pracovníci SBS použiť? 

-     SBS nemá oveľa viac oprávnení ako bežný človek. Je oprávnený použiť bezpečnostné prostriedky ako putá, či obušok, ale nie hmaty a chvaty, na ktoré je oprávnená polícia. Jeho konanie musí byť vždy v medziach nutnej obrany, či krajnej núdze. Takže môže použiť len taký prostriedok, aby v primeranej miere odvrátil útok alebo zamedzil útoku, ktorý hrozí alebo trvá. Aj zadržanie musí byť primerané. Ak osoba uteká, nemôže na ňu strieľať J. Následok spôsobený pracovníkom SBS nemôže byť závažnejší ako ten, ktorý hrozil zo strany podozrivej osoby.

- Najčítanejšie -