Presunúť na hlavný obsah

Právna poradňa: Zvýšenie výživného pre dieťa súdnou cestou

Právna poradňa

Vyživovacej povinnosti rodičov k deťom sme sa v poradni už venovali viac krát, teraz sa zameriame na situáciu, keď súd svojim rozhodnutím stanovil výšku vyživovacej povinnosti povinného rodiča, ktorá sa môže javiť ako nedostatočná. Nedostatočná najmä vzhľadom na potreby dieťaťa ako aj jeho právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov (nemalo by mať iný životný štandard ako jeho rodičia). Na túto problematiku vám odpovie advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o.

 
Na úvod treba uviesť, že pre rozhodovanie súdu je vždy rozhodujúci stav v čase vyhlásenia rozhodnutia. Podľa tohto pravidla súd neprihliada na okolnosti a skutočnosti, ktoré pravdepodobne nastanú v budúcnosti (napr. dieťa ide o niekoľko mesiacov na inú školu a bude mať napr. vyššie potreby). Môže sa však stať i to, že súd napr. vynesie rozhodnutie na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu, čo môže mať za  následok privysokú alebo prinízku vyživovaciu povinnosť. Súd je povinný prihliadať k fakticky dosahovaným príjmom oboch rodičov, k hodnote ich majetku i k ich celkovej životnej úrovni. Aby bolo rozhodnutie spravodlivé, musí si súd obstarať všetky podklady preukazujúce uvedené skutočnosti a hlavne ich správne vyhodnotiť zo všetkých potrebných hľadísk. Ak sa tak nestane, alebo ak súd napr. vykoná len dôkazy svedčiace prevažne v prospech jednej strany, je namieste podať v zákonnej lehote odvolanie. Ak však odvolací súd potvrdí rozsudok prvostupňového súdu alebo sa zmešká lehota na odvolanie, je možné (odhliadnuc od oklieštenej možnosti dovolania) dosiahnuť zmenu rozhodnutia viac menej len novým návrhom (pri výživnom na maloleté dieťa by mal súd konať i bez návrhu, čo sa deje len zriedka), na základe ktorého bude vydané nové rozhodnutie alebo dohodou (povinný môže plniť na základe dohody viac, ako mu ukladá súdne rozhodnutie). V určitých prípadoch dôjde k zrušeniu rozsudku o výživnom automaticky - zo zákona. Napr. rozsudok o rozvode, ktorý obsahuje aj výrok o výživnom automaticky zrušuje predchádzajúce rozhodnutie o výživnom. Určenie novej výšky výživného (príp. jeho zrušenie) však možno žiadať  len ak sa zmenia pomery. Tým sa myslia  prípady, keď sa aktuálny skutkový stav na strane povinného rodiča alebo detí odchýlil od podmienok a okolností daných pri rozhodnutí o výživnom. Relevantné sú podstatné a závažnejšie zmeny skutkového stavu v oblasti príjmov, výdavkov a celkových majetkových pomerov, akými sú napr. zvýšenie fin. potrieb dieťaťa po nástupe do školy alebo jeho postup na vyššie stupne vzdelávania, ukončenie vzdelávania a získanie schopnosti trvale sa samostatne živiť, zmeny zdravotného stavu, dlho trvajúca PN, strata alebo obmedzenie možností a schopností povinného poskytovať výživné, strata alebo zmena zamestnania, vznik novej vyživovacej povinnosti. Súd sa musí zaoberať všetkými relevantnými skutočnosťami, ale k zmene výšky výživného sa rozhodne len ak sa pomery účastníkov zmenia významne (napr. dovolenka s rodičom, ktorý platí výživné nie je dôvodom na zníženie vyživovacej povinnosti za toto obdobie).
 
Návrh na zvýšenie výživného sa podáva na okresný súd v obvode bydliska dieťaťa, súdny poplatok sa neplatí. Prílohou návrhu sú predovšetkým listinné dôkazy ako napr. potvrdenie o návšteve školy, výdavkové doklady, doklady majetkových a zárobkových pomerov, rozpis bežných i ojedinelých potrieb dieťaťa, potvrdenia o zmene zdravotného stavu, strate spôsobilosti na prácu atď.  Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa môže súd priznať aj spätne (ak sú tu dôvody osobitného zreteľa), najviac však 3 roky pred začatím konania, preto treba v návrhu uviesť i časový údaj, od kedy má byť zvýšené výživné priznané.  Naproti tomu zvýšené výživné pre plnoleté osoby môže byť priznané len ku dňu začatia súdneho konania. 

- Najčítanejšie -