Presunúť na hlavný obsah

Advokátka Jana Martinková odpovedala na vaše otázky k téme: Manžel ma nechce živiť

Právna poradňa

Manželstvo nesie so sebou podmienku vyživovacej povinnosti, ktorú v mnohých prípadoch jeden z partnerov porušuje. Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. odpovedala bližšie ohľadom tejto citlivej témy.

Otázka: Moje manželstvo je v hlbokej kríze. T.č. som nezamestnaná, starám sa o 2 maloleté deti /6,7 rokov/. Vzhľadom na našu manželskú situáciu ma manžel odrezal od všetkých peňazí, ktoré zarobí, vraj ma nebude živiť. Z práce som odišla vzhľadom na to, že on pracuje, s deťmi pomáha minimálne, tak som sa kvôli pokoju v rodine a deťom obetovala ja. Jeho príjem je nadštandardný, žiaľ peniaze má na účte, ku ktorému ja nemám dispozičné právo. Tvrdí, že všetky peniaze šetrí na predčasné splatenie úveru, ktorý sme si zobrali spoločne na kúpu domu /takže vlastne žiadne peniaze vraj nemáme/. Má právo takto konať? Aké mám práva ja? Momentálne mi končí aj poberanie príspevku v nezamestnanosti, takže budem nútená si peniaze požičiavať od rodičov, či známych.

Ďakujem pekne

Odpoveď:

Váš manžel nemá právo konať tak ako popisujete a to z nasledovných dôvodov:
1.               Odo dňa uzavretia manželstva až do okamihu jeho zániku majú manželia voči sebe zákonnú vyživovaciu povinnosť. Podstatou tejto vyživovacej povinnosti manželov je zabezpečiť, aby mali manželia počas manželstva v zásade rovnakú životnú úroveň, pričom sa berú sa do úvahy osobné, pracovné, zdravotné a iné odôvodnené potreby manželov. Ak si vyživovaciu povinnosť voči Vám Váš manžel dobrovoľne neplní, máte na základe zákona o rodine právo obrátiť sa na súd, aby určil rozsah tejto vyživovacej povinnosti. V tomto návrhu treba o.i. uviesť požadovanú mesačnú výšku výživného ako i deň, od ktorého výživné požadujete, najskôr však odo dňa podania tohto návrhu. Súd pri určovaní vyživovacej povinnosti prihliada na odôvodnené potreby oprávneného (Vás) a schopnosti a možnosti povinného (Vášho manžela), taktiež prihliada i na starostlivosť o domácnosť, kam sa radí i starostlivosť o deti. Starostlivosť o domácnosť sa dáva na roveň zárobkovej činnosti druhého manžela. To, že manžel šetrí peniaze na predčasné splatenie úveru je síce úctyhodné, avšak predčasné splatenie úveru je viac menej nadštandard, ktorý v žiadnom prípade nemôže predchádzať nevyhnutným životným potrebám. V tejto súvislosti sa tiež treba zamyslieť nad tým, či jeho počínanie negatívne neobmedzuje aj výživu a nevyhnutné potreby Vašich detí, keďže uvádzate, že Vy sa staráte o deti a domácnosť, avšak ak na nevyhnutnú starostlivosť nemáte prostriedky, trpia tým i deti. Podľa okolností (pokiaľ Váš manžel neobstaráva všetky potrebné nákupy pre celú rodinu osobne) treba zvážiť aj podanie návrhu na určenie výživného pre maloleté deti.

2.               Vznikom manželstva vzniká i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM), čo znamená, že všetko čo niektorý z manželov nadobudne počas manželstva, patrí do BSM, teda obom manželom (výnimku tvoria veci nadobudnuté darom, dedičstvom a veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania jedného z manželov). Obaja manželia majú okrem iného právo veci patriace do BSM (teda finančný príjem Vášho manžela resp. úspory z tohto príjmu) užívať a nakladať s nimi. Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú z BSM, napr. vo Vašom prípade o použití spoločného majetku (príjmu Vášho manžela) je tu možnosť obrátiť sa s návrhom na súd, aby o ňom rozhodol.

I keď určenie rozsahu vyživovacej povinnosti manžela voči druhému manželovi súdnou cestou má opodstatnenie najmä v tých prípadoch, keď v dôsledku zrušenia BSM počas manželstva, príp. v dôsledku zúženia jeho rozsahu a pod. vznikla v životnej úrovni manželov disproporcia, môžete sa na súd obrátiť i Vy, keďže vo Vašom prípade došlo k disproporcii v životnej úrovni v dôsledku oddeleného hospodárenia Vášho manžela.

Taktiež je tu možnosť domáhať sa súdnou cestou určenia povinnosti Vášho manžela uspokojovať spoločné potreby rodiny, nakoľko v zmysle Zákona o rodine si sú manželia v manželstve rovní v právach a povinnostiach, sú povinní vzájomne si pomáhať, starať sa spoločne o deti,  o uspokojovanie potrieb rodiny, a to podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb rodiny je však aj Vaša osobná starostlivosť o deti a domácnosť.

Predtým ako podniknete právne kroky, upozornite manžela na skutočnosť, že jeho príjem, je i Váš príjem a to z dôvodu existencie BSM. Ak Vy budete nútená požičiavať si peniaze od iných za účelom zaobstarania peňazí pre odôvodnené potreby detí, Vás a domácnosti, tak splácanie prípadného dlhu rovnako zasiahne i jeho, nakoľko na platné uzavretie zmluvy o pôžičke  netreba súhlas druhého manžela a veritelia môžu nechať exekuovať aj účet, o ktorom si myslí, že je jeho.

Treba však zvážiť i okolnosť, či Vás týmto spôsobom nechce manžel motivovať hľadať si prácu, keďže deti vo veku 6 a 7 rokov už Vašu celodennú starostlivosť nevyžadujú a väčina žien dokáže skĺbiť i prácu a starostlivosť o rodinu. V takom prípade stojí za úvahu, či Vám Vaša profesia, resp. kvalifikačné predpoklady umožňujú takú prácu, ktorá by Vám v plnení úloh matky a manželky nebránila.

- Najčítanejšie -