Presunúť na hlavný obsah

Právna poradňa: Ako dostať tyrana z bytu

Právna poradňa

Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus martinková s.r.o. sa tentokrát venovala téme týrania. Odpovedala na vaše otázky a poradí vám, aké sú práva žien a ako dostať tyrana z bytu.

Dobrý deň, som rozvedená, ale s manželom žijeme v spoločnom byte aj s deťmi, lebo sme sa ešte nedohodli na rozdelení majetku. Už počas manželstva bolo spolužitie s ním neznesiteľné, ale teraz, keď začali spory o majetok je to ešte horšie. Fyzické týranie z jeho strany nepovažujem až za také neúnosné ako neustály psychický teror. Dokonca používa na tento cieľ i naše deti, znevažuje ma pred nimi, zosmiešňuje, nikde ani na toalete nemám súkromie, vyhráža sa mi, stále ma slovne atakuje, mám nepretržitý strach o seba i o deti. Myslím, že je i psychicky narušený, dokonca mu diagnostikovali aj nejakú poruchu, ale neviem o tom, že by sa musel liečiť alebo brať lieky. Bojím sa s ním byť pod jednou strechou, môžem ho nejako dostať z bytu preč?

 
Na základe Vami tvrdeného skutkového stavu by bolo možné podať návrh na nariadenie predbežného opatrenia podľa ust. § 76 ods. 1 písm. g) O.s.p. , v zmysle ktorého môže byť nariadené predbežné opatrenie (PO) tak, aby súd uložil účastníkovi najmä, aby nevstupoval dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia. Takýto návrh musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností, odôvodňujúcich nariadenie PO, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy alebo potreby dočasnej úpravy pomerov. Musíte označiť také skutočnosti a predložiť natoľko relevantné dôkazy, aby ste dostatočne osvedčili pravdepodobnosť Vášho práva a potrebu jeho predbežnej úpravy, existenciu nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy, ktorá by Vám hrozila, ak by súd navrhované PO nenariadil, ako aj to, že ujma Vášho exmanžela nariadením PO nebude neprimeraná výhode, ktorú nariadením predbežného opatrenia dosiahnete Vy. Pred nariadením predbežného opatrenia však nemusí byť nárok dokázaný, musí byť však osvedčený, t.j. súdu sa musí osvedčená skutočnosť vzhľadom na všetky okolnosti javiť ako nanajvýš pravdepodobná. Úlohou a zmyslom predbežných opatrení totiž nie je vykonávať rozsiahle dokazovanie, ale iba dočasne upraviť pomery účastníkov konania v prípade ich naliehavosti. Aj vzhľadom k tomu, že rodinné konflikty podobného charakteru a napäté situácie môžu viesť až ku krajným, skratovým situáciám, či dokonca k rodinnej tragédii, ktorým by nezriedka bolo možné predísť napr. i nariadením PO, ktoré tu má plniť aj svoju preventívnu funkciu.  Predpokladom nariadenia PO v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia je skutočnosť, že povinná osoba je dôvodne podozrivá z násilia. Ak by existovali na polícií záznamy o správaní Vášho exmanžela, napr. trestné konania, či staršie trestné podania pre fyzické a psychické napadnutie z jeho strany voči Vám, či narúšanie občianskeho spolužitia a pod. príp. svedectvá susedov, lekárske záznamy o jeho psychickom stave a lekárske správy potvrdzujúce útok na Vás, boli  by to bezpochyby významné dôkazy, na ktorý by súd prihliadal. Ak boli podobné excesy aj príčinou rozvratu manželstva, malo by to byť zaznamená v rozsudku, ktorý tiež môže takto poslúžiť ako dôkaz.

Ak súd dospeje k záveru, že v danom prípade sú splnené zákonné predpoklady pre okamžitý zásah súdu do pomerov účastníkov, a že ujma Vášho ex nebude neprimeraná výhode, ktorú nariadením predbežného opatrenia dosiahnete Vy a teda je v záujme všetkých zúčastnených, aby sa predišlo nekontrolovateľnému fyzickému, či psychickému násiliu minimálne vo vzťahu k najbližším členom rodiny, môže súd zakázať Vášmu exmanželovi vstupovať do predmetného bytu a to až do právoplatného skončenia sporu o vylúčenie Vášho exmanžela z užívania tohto bytu.
Pokiaľ sa obávate vyhrotenia konfliktu podaním návrhu na súd, tak vo všeobecnosti nemusíte. O nariadení predbežného opatrenia rozhodne súd aj bez vyjadrenia Vášho exmanžela a Váš návrh mu súd doručí až spolu s uznesením, ktorým bolo predbežné opatrenie nariadené. Ak bude Váš návrh súdom zamietnutý, Váš exmanžel sa to nedozvie.

Ak však Vaša situácia neznesie odklad, prípadne sa natoľko vyhrotí, že budete musieť okamžite jednať, obráťte sa obrátiť na políciu. Tá je oprávnená vykázať Vášho exmanžela z bytu/domu spoločne obývaného s Vami ako ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia, pokiaľ možno na základe zistených skutočností od neho očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky. Súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 48 hodín od vykázania. Policajt môže Vášho exmanžela vykázať aj počas jeho neprítomnosti. Vykázanie zo spoločného obydlia políciou však vo všeobecnosti končí po 48 hodinách. Počas soboty, nedele a sviatku sa plynutie tejto lehoty prerušuje a pokračuje najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak počas tohto vykázania doručíte na súd návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktoré popisujem vyššie, tak sa trvanie vykázania zo spoločného obydlia predlžuje až do doby nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto Vašom návrhu.
Keď bude vydané predbežné opatrenie vykonateľné a Váš exmanžel dobrovoľne byt neopustí, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie.

- Najčítanejšie -