Presunúť na hlavný obsah

Advokátka Jana Martinková radí: Strata vecí v reštaurácii – žiadajte odškodnenie!

Právna poradňa

Mýliť sa je ľudské a podobne to funguje aj so stratou niektorých našich osobných vecí. Čo ale robiť, keď ich stratíte na verejnom mieste, napríklad v reštaurácii? Na túto problematiku odpovedala advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o.

Dobrý deň, prednedávnom som bol s priateľkou v reštaurácii na obede. Bundy sme si zavesili na vešiak priamo v reštaurácii. Bola to relatívne drahá reštaurácia, s dobrou klientelou, takže som sa o svoje veci neobával. No pri odchode sme zistili, že priateľkina značková kožená bunda zmizla. Majiteľ reštaurácie nám síce pomáhal s hľadaním, ale škodu nám nahradil nechcel, s tým že sme si mali na veci dávať pozor a že je pri vešiakoch tabuľa, že za odložené veci reštaurácia nezodpovedá. Chcem sa opýtať, či má moja priateľka právo na nejaké odškodnenie za stratu bundy alebo nie, ďakujem pekne.

 
V zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka (ust. § 433 ods.2), ak je s prevádzkou niektorej činnosti spravidla spojené odkladanie vecí, zodpovedá ten, kto ju vykonáva, fyzickej osobe za škodu na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú, okrem ak by ku škode došlo aj inak. Tejto zákonnej zodpovednosti sa nemôže zbaviť jednostranným vyhlásením ani dohodou.  Jedná sa o tzv. objektívnu zodpovednosť, čo znamená, že na jej vznik sa nevyžaduje zavinenie zodpovedného subjektu. Podmienkou vzniku zodpovednosti je vykonávanie takej činnosti, s ktorou sa spája odkladanie vecí fyzickej osoby. Takouto prevádzkou sú nielen reštaurácie a kaviarne, či čajovne, ale aj kaderníctva, knižnice, školy a prevádzky zdravotníckych zariadení.  Od prevádzkovateľa reštaurácie teda zákon očakáva, že sa o odložené veci svojich zákazníkov postará do tej miery, aby nedošlo ku škode (strate, odcudzeniu, zničeniu ...). Ak ku škode dôjde, zákon prezumuje, že prevádzkovateľ svoju povinnosť porušil a preto poškodený (Vaša priateľka) nemusí porušenie povinnosti zo strany prevádzkovateľa dokazovať. Prevádzkovateľ sa môže exkulpovať (vyviniť)  jedine v prípade, ak sa mu podarí preukázať, že by ku škode došlo aj inak. Tým sa myslí taký vznik škody, ktorý nie je v príčinnej súvislosti s prevádzkou reštaurácie ( prírodné katastrofy, teroristický útok a pod.) , ale sem Váš prípad nepatrí.

Čo sa týka uvedenej tabuľky s nápisom, v zmysle ktorého reštaurácia za odložené veci nezodpovedá, tak táto skutočnosť je absolútne irelevantná. Jedná sa o jednostranný a navyše neplatný prejav vôle prevádzkovateľa, takže týmto vyhlásením sa svojej zodpovednosti rozhodne nemôže zbaviť alebo ju v určitej miere obmedziť. Umiestnením vešiakov v reštaurácii však prevádzkovateľ zúžil svoju zodpovednosť len na tie veci, ktoré boli odložené na vešiakoch, ako na určenom odkladacom mieste. Ak by takéto miesto v svojej reštaurácii neurčil, zodpovedal by za veci na takom mieste, kde sa tieto veci obvykle odkladajú.

Prevádzkovateľ reštaurácie je teda povinný nahradiť Vašej priateľke škodu, ktorá jej v dôsledku odloženej a odcudzenej bundy vznikla. Výška odškodnenia je závislá od hodnoty veci, ktorú mala v čase vzniku škody, pri zohľadnení doby jej používania, resp. stupňa opotrebenia. Myslite však na to, že Vaša priateľka si musí právo na náhradu škody uplatniť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu. Ak ho neuplatní najneskôr pätnásteho dňa po dni, keď sa o škode dozvedela, tak toto právo zanikne.

- Najčítanejšie -

Najväčší dom nábytku na webe