Presunúť na hlavný obsah

Požičiavanie na sľuby sa nevypláca ani kamarátom: Advokátka Jana Martinková odpovedala na vaše otázky

Právna poradňa

Peniaze a majetok dokáže pekne nabúrať aj dlhoročné priateľstvá, kedy charakter ide bokom. Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. odpovedala na vaše otázky, čo robiť v takom prípade, keď vás kamarát oklame.

Dobrý deň, kamarát mi pred pol rokom požičal auto, lebo manželka momentálne denne dochádza za prácou a tak sme dočasne potrebovali ďalšie auto.  Kamarát mi však dlhuje približne 2000 Euro, ktoré som mu postupne požičiaval na jeho podnikanie a stále mi ich napriek sľubom  nevrátil. Ja som sa rozhodol si auto nechať kým mi on nezaplatí všetky svoje dlhy. On však auto pred pár dňami predal a teraz sa mi nový majiteľ vyhráža, že jeho naše spory nezaujímajú a že ma dá na súd. Čo mám robiť?

...................................................................

 Podľa ust. § 151s ods. 1 a nasl. Občianskeho zákonníka ten, kto je povinný vydať hnuteľnú vec, môže ju zadržať, aby zabezpečil svoju splatnú peňažnú pohľadávku voči tomu, komu je inak povinný vec vydať. Nemožno však zadržiavať vec svojvoľne alebo ľstivo odňatú. To znamená, že právo zadržať vec dlžníka má len ten, kto má vec oprávnene vo svojej faktickej moci, na základe určitého právneho titulu, napr. vo Vašom prípade na základe zmluvy o výpožičke, ktorá nemusí byť nevyhnutne písomná. I keď uvádzate, že kamarát Vám auto „požičal“, ide z právneho hľadiska o výpožičku. Pri pôžičke sa požičiava vec určená podľa druhu a množstva (napr. kilo zemiakov alebo 100,- Eur), ktorá sa následne stáva vlastníctvom dlžníka, pričom pri výpožičke ide o individuálne určenú vec (napr. prístroj, auto...), dlžník sa nestáva jej vlastníkom a na rozdiel od pôžičky nevracia len vec rovnakého druhu a množstva, ale je povinný vrátiť tú istú vec. 

Zadržať možno iba HNUTEĽNÚ vec a dôvodom zadržania môže byť iba SPLATNÁ PEŇAŽNÁ pohľadávka. Taktiež ste bol povinný svojho kamaráta ako dlžníka upovedomiť o tom, že ste jeho auto zadržali a z akého dôvodu.  Auto je evidentne hnuteľná vec. Či je vrátenie Vami požičaných peňažných prostriedkov už splatné musíte vedieť Vy, nakoľko túto informáciu neuvádzate. Ak by ešte Vaša pohľadávka nebolo splatná, nemôžete vec zadržiavať. Rovnako nemôžete vec zadržiavať v prípade, ak Vám kamarát pri odovzdávaní auta (resp. priamo v zmluve o výpožičke) vyslovene prikázal naložiť spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s výkonom zádržného práva.  Ak sú však všetky tieto vyššie uvedené podmienky splnené, nemusíte  oprávnenej osobe  (teda ani súčasnému vlastníkovi auta) vec vydať. A to ani vtedy, ak sa medzičasom zmenili hľadiská významné pre určenie, ktorej osobe by veriteľ (Vy) bol inak povinný vec vydať, t.j. ak už medzičasom Váš dlžník auto – zadržiavanú vec – predal a prestal byť teda jej vlastníkom. Zádržné alebo retenčné právo nie je totiž záväzkovým právnym vzťahom, ale vecným právom k cudzej veci (vzniká na základe jednostranného prejavu vôle faktickým zadržaním veci), slúži na zabezpečenie splatnej peňažnej pohľadávky veriteľa a pôsobí v prospech veriteľa voči každému, teda aj proti aktuálnemu vlastníkovi zadržanej veci. Predaj auta v čase oprávneného výkonu zádržného práva nespôsobuje zánik zádržného práva. To zanikne až splnením dlhu.
 
I keď zákon síce explicitne nepožaduje, aby pohľadávka veriteľa, na ktorú si uplatňuje zádržné právo vznikla v súvislosti so zadržanou vecou, ale môžu  sa objaviť i právne názory, podľa ktorých zádržné právo možno uplatniť iba v prípadoch, ak pohľadávka súvisí so zadržanou vecou (napr. v dôsledku opravy zadržanej veci). Existujú však i rozhodnutia súdov, podľa ktorých zádržné právo možno uplatniť na zabezpečenie akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky, bez ohľadu na to, z akého dôvodu (titulu) pohľadávka veriteľovi  vznikla, či súvisí so zadržiavanou hnuteľnou vecou a o akú vysokú pohľadávku ide.

- Najčítanejšie -