Presunúť na hlavný obsah

Právna poradňa: Môže dať priateľ naše nahrávky na web?

Právna poradňa

Advokátka Jana Martinková sa tentokrát zaoberala naozaj citlivou otázkou z oblasti súkromia partnerskej dvojice. Môže dať náš priateľ súkromné nahrávky na web, bez toho, aby sme to odsúhlasili?

Dobrý deň,

Môj priateľ má doma množstvo „špionážnej techniky“ a ja sa obávam, že by ju mohol použiť aj voči mne. Chová sa ako by to boli hračky pre deti, ale ja si to nemyslím. Rozhodne by som nepovažovala za hru, ak by nahrával niečo z nášho života a ja som o tom nevedela, prípadne by to bez môjho vedomia dal na web. Môžete mi povedať, aké pravidlá musí rešpektovať, ak sa s takýmito „hračkami“ zabáva?
Ďakujem

 
Asi ste očakávali jednoduchú odpoveď, ale téma ochrany osobnosti, s ktorou sa použitie „špionážnej“ techniky spája, je podľa môjho názoru veľmi zložitá a nemožno ju bagatelizovať. I keď zákon použitie tejto techniky výslovne nezakazuje, rozhodne sa nedá určité konanie zovšeobecňovať, tak ako sa nedá jednoznačne povedať toto sa môže a toto nie. Každé použitie by malo byť posudzované individuálne s ohľadom na všetky relevantné aspekty – kto zariadenie používa, aký subjekt sníma, v akej záležitosti, na akom mieste, aký účel tým sleduje atď.
 
Podľa môjho názoru je legitímne použitie „špionážnej techniky“ oveľa zložitejšie ako jej obstaranie. Pokiaľ je jej použitie smerované aj voči inej osobe, môže tu dôjsť ku kolízii s občiansko-právnou ochranu osobnosti ako aj s trestnoprávnou rovinou. Keďže ide v prevažnej miere o zariadenia, ktoré majú zostať skryté pred objektom snímania, či odpočúvania, je tu oveľa vyššie riziko potenciálneho porušenia  základnej zákonnej požiadavky, a to, že pre vyhotovenie a použitie prejavov osobnej povahy sa vyžaduje súhlas osoby, ktorej sa týkajú. Pritom treba mať na pamäti i rozdiel medzi súhlasom s vyhotovením (obrazového či zvukového) záznamu a s jeho použitím. Ak dá dotknutá /snímaná osoba len súhlas s vyhotovením záznamu, nemôže byť tento záznam súčasne i legitímne použitý a naopak súhlas s použitím záznamu nemôže nahradiť súhlas s jeho vytvorením.
Z tejto zásady však existujú výnimky. Súhlas dotknutej osoby sa nevyžaduje v prípade zákonných licencií. Pričom prvá zákonná licencia umožňuje použiť už vyhotovené písomnosti, podobizne, obrazové snímky alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely, pri ktorých je zásah do osobnostných práv vykonávaný na základe konkrétneho zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby, na evidenčné účely...). Druhou zákonnou licenciou je tzv. spravodajská zákonná licencia, ktorá umožňuje bez súhlasu oprávnenej osoby vyhotoviť i následne použiť podobizne, obrazové snímky alebo obrazové a zvukové záznamy na vedecké a umelecké účely a v tlačovom, filmovom, rozhlasovom a televíznom spravodajstve, pričom ale ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Zo spravodajskej licencie je navyše vyňaté použitie písomností osobnej povahy. V každom prípade treba dbať aj na primeranosť použitia záznamu, predovšetkým z hľadiska účelu, ktorý sa sleduje, i z hľadiska rozsahu a z hľadiska miesta, kde dochádza k jeho vyhotoveniu. Tzn., že záznam by nemal zaznamenávať veci nesúvisiace so sledovaným účelom, nemal by ísť nad nevyhnutný rozsah atď. Uvedené zákonné licencie sa však s najväčšou pravdepodobnosťou netýkajú vášho priateľa.
Pri používaní týchto zariadení treba však upozorniť, že predmetom ochrany osobnosti však nie je výkon verejných vecí. Takže pri výkone verejnej funkcie alebo výkone verejných vecí, možno robiť záznamy bez obmedzenia a bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby. Verejný činiteľ, resp. osoba podieľajúce sa na výkone verejnej moci musí počítať s vyššou mierou obmedzenia ich práva na súkromie a preto je podľa Ústavného súdu SR povinný strpieť vo svojej práci filmovanie alebo fotenie a nie je k tomu potrebný jeho súhlas. Ak sa takýmto záznamom navyše sleduje verejný záujem, rozhodne nemalo by dôjsť k zásahu do súkromnej sféry snímanej osobnosti. Predmetom ochrany nie sú ani také prejavy, ku ktorým dochádza pri výkone povolania, pri obchodnej alebo verejnej činnosti. Takže takéto prejavy možno zaznamenávať aj bez súhlasu dotknutých osôb. Ale táto „výnimka“ poteší skôr novinárov ako Vášho priateľa.

Čo sa týka Vašich obáv, aby sa na verejnosti neocitlo niečo z Vášho života, tu opäť zdôrazňujem, že na vyhotovenie takéhoto záznamu potrebuje Váš priateľ Váš súhlas a na to, aby tento záznam mohol sprístupniť tretej osobe potrebuje zase Váš ďalší súhlas. Ak to urobí bez Vášho vedomia, porušuje nielen občiansko-právny rámec ochrany osobnosti, ale dostáva sa do konfliktu i s trestným zákonom. Podľa ust. § 377 Trestného zákona sa trestného činu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy dopustí ten, kto poruší dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ho neoprávnene zachytí záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupní tretej osobe alebo ho iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach. Ako je z uvedeného textu jasné, nie je trestné zaznamenať verejne prednesené slová, či iný verejný prejav osobnej povahy alebo inak povedané, trestné je zaznamenávanie a použitie prejavu osobnej povahy (napr. neverejne prednesené slová)  na mieste neprístupnom verejnosti, pričom zdôrazňujem, že tento prejav musí mať „osobnú povahu“ (týkajúci sa súkromia, či intimity dotknutej osoby) a zverejnením by muselo dôjsť aj k vážnej ujme na práva zaznamenanej osoby.

- Najčítanejšie -