Presunúť na hlavný obsah

PRÁVNA PORADŇA: Zdediť môžete aj dlhy

Feminity

FEMINITY vám ponúka právnu poradňu. Na vaše otázky týkajúce sa všetkých oblastí práva odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dnes sme vybrali dve otázky, ktoré sa týkajú dedičstva.

Čo všetko sa dedí?

Predmetom dedenia je všetok majetok (teda všetko to, čo môže byť predmetom občiansko-právnych vzťahov - hnuteľné, nehnuteľne veci, cenné papiere, pohľadávky, práva k výsledkom duševnej tvorivej činnosti vrátane práv k priemyselným právam, účasť v spoločnostiach a iné majetkové práva), ktorý poručiteľ vlastnil (ako výlučný, podielový alebo bezpodielový spoluvlastník) v čase smrti. Do dedičstva patria napr. aj nehnuteľnosti, ktoré poručiteľ počas života previedol na iného, pokiaľ za života poručiteľa nenastali právne účinky vkladu vlastníckeho práva do katastra v prospech nadobúdateľa (avšak dedičia ako právni nástupcovia poručiteľa sú zmluvou o prevode nehnuteľnosti viazaní).

Ako je to s dedením dlhov?

Okrem aktív sa dedia aj pasíva - dlhy, ktoré poručiteľ nesplatil (vrátane primeraných nákladov na pohreb poručiteľa), avšak zodpovednosť dedičov za ne je ohraničená výškou hodnoty nadobudnutého dedičstva.

Takže dedičom nehrozí, že by boli majetkovo poškodení. Majú však aj možnosť dedičstvo ako celok, teda aktíva aj pasíva spolu, odmietnuť. Ak neodmietnu, môžu sa s veriteľom dohodnúť, aby  prijal určitý hmotný majetok z dedičstva  v hodnote dlhu, prípadne prenechať dedičstvo na výplatu dlhov.

Ak je dedičstvo predĺžené, zlikviduje sa speňažením majetku zosnulého. Ak aj po likvidácií dedičstva zostanú dlhy, tieto zanikajú, neprechádzajú na dedičov.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.


 

- Najčítanejšie -