Presunúť na hlavný obsah

Urážky na Facebook-u: Priestupok alebo trestný čin?

Právna poradňa

Aj v tomto roku vám FEMINITY prináša pokračovanie právnej poradne. Na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dnes sa dozviete či sú urážky na sociálnych sietiach priestupok alebo trestný čin?

OTÁZKA: Dobrý deň! Rada by som sa spýtala, či je možné podať trestné oznámenie na človeka, ktorý sa vysmieva (uráža) prostredníctvom emailu (Facebooku)?Ďakujem za odpoveď.

Na úvod treba uviesť, že trestné oznámenie sa podáva pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v trestnom zákone. Podľa Vami zadanej špecifikácie protiprávneho konania nie je jednoduché nájsť v trestnom zákone takú skutkovú podstatu trestného činu, ktorá by vyjadrovala Vami popísané konanie, teda výsmech a urážanie. Treba povedať, že v trestnom zákone sú zahrnuté len tie najzávažnejšie formy spoločensky nebezpečného konania, nakoľko sa s nimi často spájajú aj veľmi závažné trestnoprávne dôsledky pre páchateľa. Menej nebezpečné konanie sa posudzuje podľa zákona o priestupkoch, prípadne podľa občianskeho zákonníka.

Keďže neviem, čo bolo obsahom výsmechu a urážok dávam Vám na posúdenie skutkové podstaty dvoch trestných činov:

1, Ohovárania podľa §373 Trestného zákona, ktorého by sa páchateľ dopustil tým, že o Vás oznámil nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť Vašu vážnosť u spoluobčanov, poškodiť Vás v zamestnaní, v podnikaní, narušiť Vaše rodinné vzťahy alebo spôsobiť Vám inú vážnu ujmu. Ak bol spáchaný verejne, t.j. prostredníctvom facebooku (použitím počítačovej siete), jedná sa o kvalifikovanú skutkovú podstatu ( trest odňatia slobody 1-5 rokov)

2, Porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa §377 Trestného zákona, ktorého by sa páchateľ dopustil, ak by porušil dôvernosť neverejne Vami prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že Vás neoprávnene zachytí záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupní tretej osobe (teda aj prostredníctvom facebooku) alebo ho iným spôsobom použije a spôsobí Vám vážnu ujmu na právach. Ide o prípady rôznych typov nahrávok zo súkromia osôb, ktoré sú následne bez súhlasu dotknutého človeka uverejnené. Napr. Ak by Vás niekto v súkromí nahral v určitej napr. nelichotivej situácii, a potom sa Vám prostredníctvom tejto nahrávky cez facebook vysmieval. Samozrejme trestné je už samotné uverejnenie, nie až výsmech. Tento paragraf chráni všetky neverejné slovné a iné prejavy osobnej povahy, ktoré niekto neoprávnene zaznamená (nevynímajúc škandálmi opradené nahrávky politikov, toho času hlavne o financovaní strán).   

Pri podozrení zo spáchania trestného činu treba mať na zreteli, že musíte vedieť, preukázať subjektívnu stránku trestného činu, v tomto prípade úmyselné zavinenie páchateľa (že chcel svojim konaním porušiť alebo ohroziť Vašu vážnosť a Vaše práva, resp. že vedel, že svojím konaním môže také porušenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený). Pre  nepreukázanie úmyselného zavinenia mnoho trestných oznámení končí tak, že ich prokurátor alebo policajt ( najčastejšie vyšetrovateľ) odmietne. Ak konanie nie je trestným činom, môže byť vec odovzdaná príslušnému orgánu za účelom prejednania priestupku alebo iného správneho deliktu.

Pokiaľ teda porušenie Vašich práv prostredníctvom facebooku nemalo charakter hore uvedených trestných činov, mohlo by ísť len o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa zákona o priestupkoch. Tohto priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. V prípade preukázania takéhoto priestupku, by porušiteľovi mohla byť uložená sankcia do 33 Eur. Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu prejednávajú a objasňujú orgány Policajného zboru.

Čo sa týka porušenia zákona prostredníctvom počítačovej siete (internetu, mailu, facebooku), treba povedať, že pokiaľ konkrétny zákon výslovne neuvádza formu, akou môže dôjsť k protiprávnemu konaniu, má sa za to, že sa tak môže stať akoukoľvek formou t.j. i prostredníctvom internetu, mailu, facebooku....

Okrem uvedeného sa môžete brániť aj využitím ustanovení občianskeho zákonníka o ochrane osobnosti (§11 a nasl. OZ), ale na to ste sa nepýtali.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

Ak sa chcete dozvedieť o advokátke Jane Martinkovej viac, prečítajte si rozhovor Od mníšok k advokácii, ktorý nájdete v septembrovom čísle FEMINITY MAGAZÍNU.

- Najčítanejšie -

Najväčší dom nábytku na webe