Presunúť na hlavný obsah

Koľko stojí dedičstvo?

Právna poradňa

V dnešnej právnej poradni, v ktorej na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o., sa dozviete koľko stoja úkony spojené s riešením dedičstva.

 

OTÁZKA: Dobrý deň, bohužiaľ mi zomrel otecko, ktorý bol spoluvlastníkom nehnuteľnosti a vkladnej knižky. Druhým vlastníkom je moja mama. Otec nezanechal závet a preto by som chcela vedieť či je nutne aby prebehlo dedičské konanie a ak áno koľko stoja takéto úkony? Časti bytu po otcovi sa nechceme vzdať v prospech mamy, ale samozrejme od mamy si nebudeme nárokovať na vyplatenie, ale bude môcť byt užívať až do jej smrti. Ďakujem za odpoveď.

Konanie o dedičstve vykonáva súd ex offo, t.j. z úradnej povinnosti. Na to, aby prebehlo, nie je potrebný návrh účastníkov § 175a ods. 2 OSP. Konanie o dedičstve súd zaháji hneď potom, ako mu matričný úrad oznámi úmrtie vo svojom obvode § 175a ods. 1 OSP. Dedičia ani iný subjekt nemôžu zabrániť tomu, aby konanie začalo.  Zákon musí chrániť právo všetkých dedičov ( aj tých ktorí ako dedičia v okamihu začatia konania nemusia byť známy) ako aj tretie subjekty napr. veriteľov.

Vaša mama mala pravdepodobne s Vašim zosnulým otcom majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov /BSM/. Z čoho vyplýva, že v dedičskom konaní sa musí vyporiadať i majetok patriaci do  BSM, najčastejšie sa vyporiadava dohodou medzi dedičmi. Potom bude s najväčšou pravdepodobnosťou predmetom dedenia polovica bytu a polovica sumy na vkladnej knižke, ktoré rovným dielom zdedia deti a manželka a stanú sa podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti. Keďže každý nadobudne svoj dedičský podiel, nikto nebude musieť nikoho vyplácať. Vzhľadom k tomu, že Vaša mama zostane väčšinovým spoluvlastníkom bytu a deti menšinovými spoluvlastníkmi, nepovažujem za nutné zriaďovať pre Vašu mamu vecné bremeno doživotného užívania, pokiaľ by sa nerozhodla svoje vlastnícke právo previesť na iného a v byte dožiť.  

Dohodou dedičov a vydaním osvedčenia o dedičstve notárom ako súdnym komisárom sa samozrejme dedičské konanie veľmi rýchlo ukončí. Preto aj poplatky sú nižšie ako v prípade, ak by k dohode nedošlo a preto by dedičstvo musel prejednávať súd a nie notár.

Po prejednaní dedičstva na notárskom úrade zaplatia dedičia notárovi jednak:

Odmenu notára, ktorej výška závisí od všeobecnej ceny majetku poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve a  je vyjadrená  v percentách v závislosti od hodnoty dedičstva. Čím je hodnota dedičstva vyššia, tým sa percento ako odmena notárovi znižuje:

  • z prvých 3 300 eur základu - 2 %, 
  • z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu - 1 %, 
  • z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu - 0, 7 %, 
  • z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu - 0, 4 %, 
  • z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu - 0, 2 %, 

najmenej však 23 Eur.

Navyše notár - súdny komisár má popri odmene aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva ( cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému, poštovné, poplatky peňažných ústavov súvisiace so zisťovaním zostatku na účtoch poručiteľa a iné) a náhradu za stratu času výške 3, 32 eura za každú, aj začatú polhodinu. Spoluprácou dedičov s notárom možno zabrániť tomu, aby notárske úkony nebolo možné v zmysle zákona považovať za mimoriadne ťažké alebo  časovo náročné, čo by mohlo notára oprávňovať odmenu zvýšiť o 50%.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus