Presunúť na hlavný obsah

Ako vydediť manžela?

Právna poradňa

V právnej poradni na vaše otázky odpovedala advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Z množstva vašich otázok zaslaných do redakcie, bude podľa poradia každý týždeň jedna zodpovedaná a uverejnená. Dnes sa dozviete ako vydediť manžela a ako riešiť komunikáciu so súdom.

 

OTÁZKA: Je možné urobiť darovaciu zmluvu na dom, ktorá by vstúpila do platnosti až pri úmrtí otca? Je možné ju napísať v tom zmysle, že majiteľom domu (na základe spomínanej darovacej zmluvy) sa stáva to dieťa, bez konkrétneho určenia mena,  (prípadne ďalší člen rodiny?), ktorý žil s otcom v jednej domácnosti (alebo mu zabezpečil každodennú starostlivosť?) (min.1rok?)a dôstojne ho doopatroval? Ako je to s ďalším dedením pri nadobudnutí majetku darovaním (v prípade smrti majiteľa má nárok na tento napr. dom nárok jej manžel? Ako sa dá právne ošetriť aby nemal v žiadnom prípade nárok?
 
Nie je možné ako hovoríte „urobiť darovaciu zmluvu, ktorá by vstúpila do platnosti až po úmrtí otca“. Takáto darovacia zmluva by bola absolútne neplatná pre rozpor so zákonom. V zmysle zákonných ustanovení (§ 628 ods. 3 OZ) je zakázané, aby okamih plnenia z darovacej zmluvy nastal až okamihom smrti darcu. Rovnako nie je možná identifikácia obdarovaného bez konkrétneho určenia mena. Darovacia zmluva je dvojstranný právny úkon, v zmysle ktorého darca niečo bezplatne prenecháva obdarovanému a tento dar musí byť obdarovaným prijatý. Vami navrhovaná identifikácia obdarovaného ako „člen rodiny, žijúci v spoločnej domácnosti, zabezpečujúci každodennú starostlivosť darcovi počas min.1 roka, dôstojne doopatroval darcu“ je stále nedostatočne určitá, aby bolo možné konkrétnu osobu identifikovať. Navyše takáto osoba by bola známa až v okamihu smrti darcu a darovanie je možné len medzi živými. Taktiež zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra v prospech darcu by na základe takejto identifikácie nebol možný.

Navrhovala by som pre daný prípad darovaciu zmluvu uzatvorenú s konkrétnym obdarovaným, so zriadením vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti v prospech darcu. Obdarovaný bude síce vlastníkom nehnuteľnosti, ale darcove užívacie právo k nehnuteľnosti zostane zachované.  Súčasťou darovacej zmluvy by mohlo byť ustanovenie o prísľube obdarovaného, že zaistí osobne /prostredníctvom tretej osoby/ doživotnú starostlivosť o darcu, s uvedením konkrétnych požiadaviek a podmienok starostlivosti, tieto však nesmú mať majetkový charakter (pretože darca nesmie požadovať od obdarovaného protihodnotu, ktorá by z hospodárskeho hľadiska mohla mať  majetkový charakter). Aby nedošlo k porušeniu tohto zákazu, bolo by možno lepšie osobitne uzavrieť zaopatrovateľskú zmluvu, ktorá by upravovala práva a povinnosti otca a osoby, ktorá by sa ju zaviazala doopatrovať. Otec by potom z vďačnosti buď previedol vlastníctvo k domu na zaopatrovateľa, ale s vecným bremenom ako som vyššie spomenula, alebo by tejto osobe v závete dom zanechal.

Podotýkam, že darca má právo domáhať sa vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Toto správanie však nemožno vykladať veľmi extenzívne,  nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného.
Čo sa týka dedenia domu, ktorý získa poručiteľ darom, tak tento sa samozrejme dedí a keďže nepatrí ako dar do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov), manžel má nárok len na zákonný podiel, ak sa dom nebude dediť v zmysle závetu. Ak má poručiteľ deti, tieto dedia spolu s manželom rovným dielom v prvej skupine. Keďže manžela nemožno tak ako potomkov vydediť (môže sa stať nespôsobilým dediť, ak sa dopustil úmyselného trestného činu proti Vám ako poručiteľovi, Vašim deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti Vašej poslednej vôli) bude najjednoduchšie spísať závet a uviesť dediča (dedičov) domu. Manžel nepatrí medzi neopomenuteľných dedičov, tými sú len deti, o to je to jednoduchšie. Odporúčam však závet na celý majetok, resp. nehnuteľný a hodnotný hnuteľný, možno tým zachránite krehké medziľudské vzťahy.

OTÁZKA:Prajem pekný deň, chcem sa informovať ,ako mam postupovať. Prišli mi domov z pošty papiere o oznámení, že mám doporučený list z Prešova zo súdu. Nemôžem si tieto listy vyzdvihnúť lebo som v zahraničí v škole a nemôžem kvôli tomu teraz prerušiť štúdium a utekať na lietadlo a ...... proste by to bolo pre mňa nákladné. Viem, alebo aspoň si myslím, že moja exmanželka požiadala o zvýšenie výživného. A ja neviem čo mam robiť, lebo mám priateľku a poprosil som ju nech tam zavolá, ale povedali jej na súde v Prešove, že to je môj problém a že ja mam vedieť o čo sa jedná. Som z toho nervózny a nemôžem sa sústrediť na školu a fakt neviem čo ďalej, čo ma čaká, keď nemám možnosť vyzdvihnúť si tie listy. Tieto listy chodili na adresu, kde nebývam, lebo som sa medzi tým presťahoval z bytu na dedinu. Nemám v úmysle sa vyhýbať súdu, ale nemám možnosť to riešiť nakoľko som v UK a škola mi končí začiatkom septembra. Môže sud riešiť tieto veci, keď som nereagoval z uvedeného dôvodu a ak áno mam možnosť sa odvolať?
 
V občiansko-právnom konaní platí fikcia doručenia, tzn. ak Vám nemožno ani na druhý pokus zásielku doručiť a počas jej uloženia si ju nevyzdvihnete, deň, keď bola zásielka vrátená súdu, sa bude považovať za deň doručenia, i keď ste sa o tom nedozvedeli. To platí iba vtedy, ak sa „spoľahlivo“ - podľa názoru súdu- zdržiavate v mieste doručenia, hoci aj prechodne. Ak už s Vami v minulosti súd na danej adrese korešpondoval, môže považovať túto podmienku za splnenú. Ak si súd bude myslieť, že Váš pobyt je neznámy, môže Vám pre konanie ako aj doručovanie písomností ustanoviť opatrovníka. Ak sa niektorá zásielka určená do vlastných rúk (napr. návrh na začatie konania, predvolanie na 1. pojednávanie) vráti z miesta Vášho v SR evidovaného pobytu ako neprevzatá a nebude vedieť zistiť miesto, na ktorom si v SR preberáte písomnosti a nebude Vás môcť zastupovať ustanovený opatrovník, súd rozhodne, že Vám určené písomnosti sa budú ukladať v súdnom spise až do právoplatného skončenia konania. 
 
Keďže neuvádzate bližšie okolnosti a informácie, ktoré súdu môžu byť známe a na základe ktorých by sa dalo vyvodzovať pravdepodobné konanie súdu, takže vychádzajúc z mála dostupných informácií Vám doporučujem nasledovné: Keďže ste žiaľ pred odchodom do cudziny nesplnomocnili na preberanie pošty dôveryhodnú osobu (napr. priateľku), navrhujem buď si zvoliť a splnomocniť advokáta, ktorý sa o všetko postará alebo inú spoľahlivú fyzickú osobu, ktorá na základe splnomocnenia s overeným podpisom osobne na súde zistí, či je voči Vám začaté súdne konanie. Ak áno jeho spisovú značku, prípadne aj e-mailovú komunikáciu pre urýchlenie prenosu informácií. Následne na súd k uvedenej spis. značke (v kópii aj e-mailom) zašlete list, v ktorom vysvetlíte okolnosti nemožnosti preberania si zásielok a označíte svojho zástupcu na doručovanie. Súd určite uvíta Vašu aktivitu a seriózny prístup. Navyše Vašu snahu rozširovať si kvalifikáciu pri hľadaní zamestnania ocení súd aj v konaní o zvýšenie výživného. Ak by komunikácia so súdom napriek Vašej snahe z nejakého dôvodu zlyhala, Vaša aktivita bude určite zohľadnená aj pri potenciálnom odvolaní a konaní na druhom stupni. Ten by sa s procesným postupom 1. stupňa musel vysporiadať predpokladám k Vášmu prospechu.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus