Presunúť na hlavný obsah

Ako zobrať manželovi deti a neprísť o byt

Právna poradňa

V právnej poradni na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Z množstva vašich otázok, sme na dnes vybrali tému, ako zobrať manželovi deti a neprísť o byt.

 

OTÁZKA: Dobrý deň... veľmi by som Vás prosila o radu. Manžel podal žiadosť o rozvod a to z dôvodu, že zistil, že som si niekoho našla. Manžel ma však celých desať rokov psychicky týral, zakazoval mi pracovať a bol veľmi žiarlivý, nemohla som mať ani kamarátku. Musela som sa spoliehať len na jeho peniaze, kedy mi ich vôbec dá, aby som mohla ísť nakúpiť. Mám dve deti vo veku 7 a 10 rokov. Momentálne sú u neho, keďže ja do domu nemôžem už vkročiť, keďže mi povedal, že zavolá políciu, ten dom vlastní a žije v ňom jeho krstná mama. Ja som odišla do Prahy, kde som šla aspoň brigádnicky si zarobiť, mám tu len rodičov. Chcem ísť navštíviť deti ale nedovolí mi ísť do domu. Všetky veci mi vypratal a dal mi ich do bytu, ktorého sme vlastníkmi, ten byt je prázdny. Chce sa opýtať, mám nárok pozrieť deti do toho domu? Nemám tam ale trvalý pobyt, len sme tam v dome žili vyše dvoch rokov. Trvalý mám napísaný v tej istej dedine len adresa je nášho bytu. Mám na tento byt ako spoluvlastníčka nárok? Chceli sme ho predať, ale že vraj ho napísali na meno jeho matky, mohli tak urobiť bez môjho povolenia?? Prosím Vás o radu. Ďakujem Vám. S pozdravom Ľ.

Vaša prvá otázka znie, či máte právo ísť do domu, ktorého vlastníkom je krstná mama Vášho manžela. U Vás nie je základný problém vstup do domu, ktorého nie ste vlastníkom a nemáte trvalé bydlisko a nemáte tam ani svoje veci, ale styk s deťmi. V prvej fáze by bolo možné obrátiť sa s prosbou o asistenciu pri sprostredkovaní styku s deťmi na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý pomáha i preventívne v takýchto manželských a rozvodových sporoch a má s obdobnými prípadmi bohaté skúsenosti a  môže Vášmu manželovi vysvetliť následky toho, že Vám odopiera styk s deťmi.

Pokiaľ nebude tento krok úspešný, môžete aj v rámci rozvodového konania podať návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým by bol upravený styk rodiča s dieťaťom, teda Vás a Vašich detí. Predbežným opatrením môže súd dočasne (zvyčajne do rozhodnutia súdu vo veci samej) upraviť niektoré sporné pomery účastníkov konania, napr. styk rodičov a detí, keďže evidentne dohoda medzi manželmi, ktorí spolu nežijú, nie je možná. Samozrejme môžete požiadať súd aj o to, aby boli deti zverené do Vašej výchovy, ale o tom sa v svoje otázke nezmieňujete.

Obaja rodičia majú právo na rovnakú starostlivosť o deti, súdy sú na takéto prípady veľmi citlivé a mohlo by to mať značné následky pre manžela nielen v rozhodnutí o tom, komu súd zverí deti do osobnej starostlivosti. Keď budete mať v rukách súdne rozhodnutie, resp. predbežné opatrenie,  máte možnosť i proti vôli manžela prostredníctvom orgánov štátnej moci vynútiť si stretávanie detí s Vami. 

Vaša druhá otázka znie, či máte nárok na byt, ktorého ste spoluvlastníčkou. Daný byt ste si pravdepodobne kúpili počas manželstva a na Liste vlastníctva /LV/ ste zapísaní ako vlastníci pravdepodobne obaja. Vy sa obávate, že byt bol prepísaný na meno matky Vášho manžela. Ak ste spoluvlastníčkou bytu i Vy, Váš manžel nemá právo previesť vlastnícke právo k spoločnému bytu bez Vášho súhlasu, keďže takéto nakladanie s majetkom nemožno označiť za bežnú vec, ktorú by v zmysle § 145 Obč. zák. mohol vybavovať každý z manželov.

Takýto právny úkon /zmluva/ by bol relatívne neplatný a bolo by možné v trojročnej premlčacej lehote dovolať sa jeho neplatnosti /§40a Občianskeho zákonníka/. Osobami oprávnenými dovolať sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu sú dotknutí účastníci zmluvy a tiež tretie osoby, pokiaľ sú z takého dôvodu vo svojich právach a oprávnených záujmoch dotknuté alebo opomenuté. Oprávnený sa môže v premlčacej dobe dovolať neplatnosti právneho úkonu /zmluvy/ aj mimo súdneho konania jednostranným právnym úkonom  /prejavom vôle/ adresovaným druhému účastníkovi /účastníkom/ právneho vzťahu.

Pokiaľ sa neplatnosti dovolá tretia osoba dotknutá právnym úkonom, svoj prejav vôle adresuje ostatným účastníkom právneho úkonu. Právne účinky dovolania sa neplatnosti zmluvy nastanú okamihom, keď prejav oprávneného dôjde druhému účastníkovi, resp. ostatným účastníkom právneho úkonu a ex tunc /spätne k uzavretiu zmluvy/ nastávajú účinky jej neplatnosti.  Pokiaľ sa však Vy ako oprávnená osoba do troch rokov nedovoláte neplatnosti sa právny úkon považuje za platný, aj keď bol postihnutý dôvodom relatívnej neplatnosti. Je však možné, že informácia, podľa ktorej VRAJ byt bol prepísaný na matku Vášho manžela nie je pravdivá.

V prípade nehnuteľností nie je také jednoduché robiť právne úkony bez súhlasu druhého manžela, nakoľko kataster nehnuteľností skúma zmluvy, na základe ktorých vyznačuje zmeny v listoch vlastníctva. Ak figurujete na LV s manželom v pomere 1/1 - čiže ako byt v BSM , nemal by kataster povoliť prevod bytu bez toho, aby ste bola účastníkom zmluvy. Takže je veľmi pravdepodobné, že stále figurujete ako bezpodielová spoluvlastníčka daného bytu.  Preverte si to priamo na katastri alebo na katastrálnom portály.

Ak zistíte, že prebieha katastrálne konanie o vklade na základe zmluvy o prevode spoločného bytu a Vy ste zmluvu nepodpísala, podajte na kataster námietku. Musíte vedieť preukázať, že ste sa dovolali relatívnej neplatnosti zmluvy voči všetkým jej účastníkom a títo by akceptovali relatívnu neplatnosť. V dôsledku toho by kataster návrh na vklad nového vlastníka zamietol. Ak by však došlo medzi účastníkmi zmluvy k sporu, mohol by o ňom rozhodovať len súd a správa katastra by konanie prerušila.

Ak však kataster vklad povolil napriek tomu, že Váš podpis absentuje na zmluve o prevode Vášho bytu, odporúčam podať návrh na súd o určenie neplatnosti zmluvy. Rozsudok súdu bude titulom na základe ktorého správa katastra vyznačí formou záznamu stav pred týmto neplatným právnym úkonom, t.j. Vy a manžel budete uvedení ako bezpodieloví spoluvlastníci (§ 34 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z.)

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus