Presunúť na hlavný obsah

Čo robiť, keď zamestnávateľ neplatí

Právna poradňa

V právnej poradni na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Z množstva vašich otázok, sme na dnes vybrali tému, čo robiť, keď zamestnávateľ neplatí.

OTÁZKA: Dobrý deň, zaujímalo by ma, ako mám postupovať v prípade, že firma, ktorá nám dala výpovede s dvojmesačnou výpovednou lehotou, nám nedala ani 3 výplaty, nieto ešte odstupne a dĺži nám teda 3mesačné platy + 2 mesačné odstupne, či je možnosť tieto peniaze žiadať z garančného fondu aj keď firma zatiaľ v konkurze nie je...Ďakujem za odpoveď

Ak sa zamestnávateľ stane platobne neschopným a nemôže uspokojiť nároky zamestnancov, uspokoja sa dávkou garančného poistenia podľa zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení. Podľa tohto zákona je platobne neschopným zamestnávateľ vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu a síce dňom doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu. To znamená, že bez toho, aby bol podaný na zamestnávateľa návrh na vyhlásenie konkurzu, nemôžete si v Sociálnej poisťovni uplatniť nárok na dávky z garančného poistenia.

Z Vami popísaného problému, sa nedá s istotou určiť, v akom právnom a ekonomickom stave sa zamestnávateľ v súčasnosti nachádza, takže návrhy riešenia budú všeobecnejšie: 

1.  Môžete podať návrh na vyhlásenie konkurzu na vášho bývalého zamestnávateľa, z pozície vás ako veriteľov a vašich nezaplatených pohľadávok z pracovnoprávneho vzťahu. Podľa  Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii je veriteľ oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je dlžník voči nemu viac ako 30 dní v omeškaní s plnením peňažného záväzku a zároveň možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť tohto dlžníka. Platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch vykonateľných alebo písomne uznaných peňažných pohľadávok aspoň dvoch veriteľov, napriek tomu, že bol veriteľmi týchto pohľadávok písomne vyzvaný na ich zaplatenie. Keď bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, môžete si uplatňovať svoje nároky z pracovnoprávneho vzťahu v Sociálnej poisťovni (podľa sídla zamestnávateľa), aby boli uspokojené z dávky garančného poistenia. Z garančného poistenia sa uspokojuje nárok na mzdu, nárok na náhradu mzdy za dovolenku, nárok na odstupné a iné.

2.  Môžete podať žalobu na súd a uplatňovať si Vaše nároky z pracovnoprávneho vzťahu voči zamestnávateľovi v súdnom konaní. 

3.  Môžete podať trestné oznámenie na štatutárny orgán zamestnávateľa za trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 Trestného zákona, ak je možné preukázať, že v deň splatnosti Vašich nárokov mal zamestnávateľ peňažné prostriedky na ich výplatu a že tieto prostriedky nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti zamestnávateľa alebo ak sa dá preukázať, že robil opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia vašich peňažných prostriedkov, napr. prelievaním kapitálu.  Taktiež je možné si uplatňovať spôsobenú škodu formou náhrady škody v trestnom konaní

4. Ak je váš zamestnávateľ v súčasnosti v likvidácii, máte možnosť si uplatňovať vaše pracovnoprávne  nároky v rámci likvidácie. Kedykoľvek v priebehu likvidácie, ak nebudete spokojní s uspokojovaním vašich pohľadávok, môžete využiť možnosti popísané vyššie.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

 

 

 

 

 

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus