Presunúť na hlavný obsah

Komu patria ušetrené peniaze?

Právna poradňa

Aj dnes v právnej poradni na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dozviete sa, komu patria peniaze ušetrené počas manželstva.

OTÁZKA: Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako sa postupuje v prípade rozvodu so sporiacimi a bežnými účtami v bankách. Patrí takto účet do výlučného vlastníctva jedného z manželov, pokiaľ je vedený len na jeho meno? Alebo sa pri rozvode všetky finančné prostriedky na tomto účte rozdeľujú medzi oboch manželov? Ako zabezpečiť, aby všetky peniaze, ktoré si jeden z manželov dokázal ušetriť, prípadne, ktoré si našetril ešte pred uzatvorením manželstva, zostali výlučne v jeho vlastníctve a nerozdeľovali sa medzi oboch? Vplýva na to napríklad moment uzatvorenia tohto účtu (pred - po uzatvorení) alebo to na koho je  účet vedený? Ďakujem pekne za odpoveď. 

 

Peniaze, ktoré ste nadobudli pred vznikom manželstva sú Vašim výlučným majetkom a nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Na túto skutočnosť sa bude pri vyporiadaní BSM prihliadať (v prípade ak na ňu poukážete). 

Avšak suma, o ktorú sa tieto Vaše výlučné účty počas manželstva rozrástli napr. v dôsledku úrokov, už bude patriť do BSM (inými slovami úroky, ktoré pribudli k Vašim výlučným prostriedkom počas BSM, už budú patriť do BSM - obom manželom spoločne a nerozdielne). 

Vyplýva to o.i. i z judikatúry:  R 42/1972, Zhodnotenie NS ČSSR z 3.2.1972: „výnosy, úžitky a prírastky veci patria do BSM, či už vec sama je v BSM  alebo vo vlastníctve jedného z manželov“

Pomerne jednoduché by to bolo v prípade termínovaného účtu, ktorý ste založili z Vašich výlučných prostriedkov pred vznikom BSM a ktorý zostal počas manžela nedotknutý. V tom prípade by pri vyporiadaní BSM celá suma s ktorou ste na termínovanom účte vstupovali do manželstva patrila výlučne Vám, avšak úroky, ktoré k nej počas manželstva pribudli, už by mali podliehať deleniu medzi Vás a Vášho manžela, nakoľko patria do BSM. 

V tomto prípade bude rozhodujúci okamih vzniku manželstva, t.j. s akými prostriedkami vstupujete do manželstva (BSM) a časové momenty, kedy a v akej výške pribudli úroky k Vašim účtom. Ak by ste s bežným účtom, termínovaným účtom event. vkladnou knižkou alebo iným spôsobom uloženými finančnými hodnotami vstupovali do manželstva a tieto Vaše výlučné prostriedky by boli počas manželstva použité na kúpu vecí do BSM, tak v tomto prípade, by ste pri vyporiadaní BSM v zmysle §150 Občianskeho zákonníku mohli požadovať, aby sa Vám uhradilo to, čo ste zo svojho (výlučného) majetku (peňazí) vynaložili.

Ak by ste chceli počas manželstva z Vašich výlučných prostriedkov zaobstarať určitú vec výlučne pre Vás, patrila by čisto Vám, nespadala by do BSM, nakoľko ste použili na jej získanie iba Vaše výlučné prostriedky a bol tam i úmysel získať ju do Vášho vlastníctva.

Avšak ak by sa kúpila táto vec čo i len čiastočne z prostriedkov patriacich do BSM (napr. okrem Vašich výlučných prostriedkov i za úroky pripísané k Vášmu účtu, ktoré pribudli počas manželstva), táto vec by už patrila do BSM, bez ohľadu na výšku spoločných prostriedkov. Napríklad ak kúpite auto za 50.000,-, pričom z toho 48.000,- by boli Vaše výlučné prostriedky a 2.000,- spoločné prostriedky, auto by patrilo do spoločného majetku. Vy by ste však pri vyporiadaní BSM mohli  požadovať, aby sa Vám uhradilo to, čo sa na spoločný majetok vynaložilo z Vašich výlučných prostriedkov, t.j. 48.000,-. Podľa ustálenej judikatúry, napr. rozsudok NS ČR z 7.3.2005 „Do BSM patria úroky z vkladu patriaceho len jednému z manželov, pričom pokiaľ bola vec kúpená sčasti aj za tieto úroky, je v BSM, aj napriek tomu, že na jej nadobudnutie boli použité v prevažnej miere aj výlučné prostriedky len jedného z manželov.“

             V prípade, ak by ste sa so svojim manželom na vyporiadaní BSM nedohodla a bolo by nutné pristúpiť k riešeniu súdnou cestou, bude treba preukázať s akými prostriedkami ste vstupovali do manželstva, taktiež kedy boli Vaše výlučné prostriedky použité i aký majetok bol nimi získaný. Treba totiž dokázať, že ste ich nepoužili na svoj výlučný majetok, nedarovali alebo iným spôsobom ho nespotrebovali, ale že bol použitý na účely BSM.

            V prípade účtov, ktoré vznikli za trvania manželstva z prostriedkov BSM, je pri vyporiadaní BSM irelevantné, na meno ktorého z manželov sú účty vedené. Relevantná je len skutočnosť, či financie na tom účte patria alebo nepatria do BSM. Dôležitý je vždy zdroj týchto peňazí, resp. majetku, nie na ktorého z manželov je vedený.  A zodpovedajúco tomu sa budú tieto prostriedky i vyporiadavať.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

- Najčítanejšie -