Presunúť na hlavný obsah

Autonehoda vás môže zruinovať

Právna poradňa

Dnes v právnej poradni na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dozviete sa, aké problémy vás môžu postihnúť, ak spôsobíte dopravnú nehodu. Damoklov meč v tejto súvislosti visí aj nad Darou Rolins, ktorá minulý rok zrazila motocyklistu. Najnovší znalecký posudok by mal dokazovať, že nehodu zavinila ona. Potom by sa zákonným nárokom pozostalých ani ona nevyhla.

 

OTÁZKA: Prosím Vás, môže odo mňa vyžadovať uplatnenie škody poškodený, ktorému nevyhovela poisťovňa, u ktorej som bola riadne poistená? Ako mám postupovať v prípade, keď sudkyňa vedome nadŕža poškodenému, ktorý si už uplatnil všetky svoje nároky po autohavárii a navrhuje mu uplatnenie ďalších nárokov prostredníctvom občianskeho súdu na uplatnenie ďalších nárokov z autonehody, kde ja sa už cítim úplne bezmocná a psychicky mi to ubližuje. Prijala som vinu a trest pri riadnom súde a ostatné, teda nároky na odškodnenie som nechala na občiansko-právny súd, ktorý je proti mne zaujatý. Stále ma tlačia do zaplatenia vecí, ktoré má platiť poisťovňa a aj ich už zaplatila. Ale poškodený chce stále viac a viac. Prosím, poraďte mi. 

Dopravná nehoda má za následok vznik právneho vzťahu medzi vinníkom nehody a poškodenou osobou, z ktorého vplýva široký rozsah práv a povinností na oboch stranách. Vždy keď dôjde ku škode na zdraví, vyplýva pre poškodeného zo zákona široké spektrum nárokov. V prípade autonehody, hlavne so škodou na zdraví je bežné, že sa voči pôvodcovi nehody vedie ako prvé trestné konanie, kde sa rozhoduje často krát iba o trestno-právnej zodpovednosti obžalovaného, teda, či je vinný a aký trest mu má byť uložený. Poškodený si síce môže uplatniť náhradu škody i v trestnom konaní, v rámci adhézneho konania, ale ak trestný súd nemôže tejto náhrade celkom alebo sčasti vyhovieť napr. pre zložitosť veci alebo pre potrebu vykonania rozsiahlejšieho dokazovania (čo pri škode na zdraví býva pravidlom), má súd povinnosť odkázať poškodeného na uplatnenie týchto nárokov cestou občianskeho súdneho konania. Preto sa nejedná z tohto pohľadu o nadŕžanie trestného sudcu poškodenému, ale o bežný procesný postup, dokonca o povinnosť trestného sudcu takto konať. Podľa § 288 Trestného poriadku, ak podľa výsledku dokazovania nie je podklad na vyslovenie povinnosti na náhradu škody, alebo ak by bolo treba na rozhodnutie o povinnosti na náhradu škody vykonať ďalšie dokazovanie, ktoré presahuje potreby trestného stíhania a predĺžilo by ho, súd odkáže poškodeného na občianske súdne konanie, prípadne na konanie pred iným príslušným orgánom. Taktiež na občianske súdne konanie alebo na konanie pred iným príslušným orgánom odkáže súd poškodeného tiež so zvyškom jeho nároku, ak mu nárok z akéhokoľvek dôvodu prizná len sčasti.

Čo sa týka vedenia občiansko-právneho sporu, ani v tomto prípade nemusí ísť nevyhnutne o „nadŕžanie“ súdu poškodenému, ak súd pripúšťa, že poškodený má nárok i na ďalšie plnenie okrem toho, čo už plnila poisťovňa. Ak vina škodcu už bola preukázaná v trestnom konaní, ktoré bolo právoplatne skončené, v občianskom procese sa už preukazuje len výška náhrady škody plynúca z viacerých zákonných nárokov a jej príčinná súvislosť so škodnou udalosťou. V prípade autonehody sa väčšina nárokov hradí z povinného zmluvného poistenia zmluvného poistenia škodcu.

V prípade, ak poškodenému vo vzťahu k jeho nárokom nevyhovela Vaša poisťovňa, nemusí to znamenať, že poškodený nemá právny nárok túto náhradu škody vymáhať priamo od Vás. Je treba skúmať z akých dôvodov mu poisťovňa nevyhovela, či poškodenému vôbec vznikol nárok na plnenie cestou tohto poistenia ako i ďalšie skutočnosti. Ak poškodenému Vaša poisťovňa nevyhovela z určitého dôvodu a mala vyhovieť, za určitých okolností môže túto náhradu požadovať i priamo od Vás a po ďalšom skúmaní treba určiť, či Vám vzniká možnosť si tieto vyplatené nároky poškodenému dodatočne vymáhať od Vašej poisťovne. Z Vami uvedeného sa však nedá určiť, či nároky poškodeného sú oprávnené a v akej miere, nakoľko nie je známy obsah týchto nárokov, ani bližšie skutočnosti, na základe ktorých si poškodený od Vás tieto nároky uplatňuje.

Rovnako sú potrebné ďalšie informácie pre vyhodnotenie možnej zaujatosti sudcu a prípadnej duplicity požadovaných nárokov poškodeného (tie, ktoré už mali byť vyplatené poisťovňou, napr. komerčnou poisťovňou poškodeného svojmu klientovi a o ktorých sa domnievate, že sa duplicitne požadujú i od Vás). Pokiaľ sa poškodený voči Vám domáha náhrady nemajetkovej ujmy z titulu ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, tak i táto náhrada je krytá povinným zmluvným poistením a preto by mal poškodený žalovať priamo Vašu poisťovňu. 


- Najčítanejšie -