Presunúť na hlavný obsah

Týra vás manžel? Vyhoďte ho!

Právna poradňa

Dnes v právnej poradni na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dozviete sa, aké sú možnosti na ochranu žien, ak ich týra manžel.

OTÁZKA: Dobrý deň, prosila by som Vás o radu aké mám práva. Z manželom žijeme 25 rokov v družstevnom byte, žije s nami aj rozvedená dcéra s dvomi maloletými deťmi vo veku 1 a 8 rokov. Manžel je epileptik a v nadmiernej miere požíva alkohol a potom je agresívny. Podala som naňho tresné oznámenie za fyzické a psychické týranie mňa aj mojich dcér. Chcela by som vedieť aký spôsobom by som dosiahla, aby sa z bytu odsťahoval, nakoľko opakovane musíme volať policajnú hliadku kvôli jeho fyzickým útokom.  Ďakujem Maja 

Občiansky zákonník (OZ) poskytuje ochranu obetiam psychického a fyzického násilia žijúcich s násilníkom v jednom byte alebo dome v ustanovení  § 146 OZ, prípadne v ustanovení § 750a OZ, v závislosti od právneho režimu, aký sa na byt vzťahuje. 

Ak ste medzičasom družstevný byt neodkúpili od družstva a ste s manželom len spoločnými nájomcami bytu, vzťahuje sa na Vás režim ustanovenia § 750a OZ. Ten Vás oprávňuje podať na súd návrh, aby bolo obmedzené užívacie právo Vášho manžela k bytu, ktorý tvorí predmet spoločného nájmu manželov. Aby ste bola v spore úspešná  a dosiahla rozhodnutie súdu, v zmysle ktorého bude obmedzené alebo úplne vylúčené užívacie právo Vášho manžela k bytu, musíte vedieť preukázať, že  z dôvodu fyzického násilia alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím vo vzťahu k Vám ako spoločnému užívateľovi bytu alebo k blízkej osobe (dcére), ktorá býva spoločne v byte, sa stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným.  Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na bývalých manželov, ak bývajú v byte, ktorý tvorí predmet ich spoločného nájmu.

Ak by ste sa s manželom medzičasom stali bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu, v ktorom spoločne žijete, vzťahovalo by sa na Váš prípad ustanovenie § 146 OZ, ktoré poskytuje možnosť obmedzenia alebo vylúčenia užívacieho práva k bytu alebo domu,  ktorého sú obaja manželia spoluvlastníkmi.  Toto zákonné ustanovenie umožňuje zasahovať do výkonu vlastníckeho práva násilne sa správajúceho manžela a tiež by v súvislosti s § 853 OZ predstavovalo Vašu ochranu aj po zániku manželstva až do vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Na najrýchlejšie vyriešenie Vašej situácie doporučujem obrátiť sa na súd s návrhom na vydanie predbežného opatrenia, aby násilne sa správajúci manžel nevstupoval dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, voči ktorej je dôvodne podozrivý z násilia. Súd je povinný o tomto druhu návrhu na nariadenie predbežného opatrenia rozhodnúť najneskoršie do 48 hodín odo dňa jeho doručenia súdu, do plynutia lehoty sa nezapočítava sobota, nedeľa alebo sviatok. Ak súd na základe podaného návrhu vydá toto predbežné opatrenie, vykonateľné bude už dňom jeho nariadenia - vydania (na rozdiel od „klasických“ predbežných opatrení, ktorých vykonateľnosť je viazaná až  na ich doručenie).

Vyššie uvedený návrh ako i návrh na vydanie predbežného opatrenia možno podať na súd i počas prebiehajúceho trestného konania, keďže na základe Vášho trestného oznámenia by malo také prebiehať. Ak by už príslušný orgán medzičasom právoplatne rozhodol o tom, že Váš manžel svojim konaním spáchal trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt, súd je pri rozhodovaní o návrhu na obmedzenie užívacieho práva podľa § 146 ods.2 OZ a § 705a OZ, ale tiež pri rozhodovaní o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 76 ods.1 písm. g) OSP viazaný takýmto rozhodnutím. 

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus