Presunúť na hlavný obsah

Manipulujú rodičia s deťmi alebo naopak?

Právna poradňa

Dnes v právnej poradni na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dozviete sa, aké sú možnosti v prípade výkonu rodičovských práv.

OTÁZKA: Dobrý deň, moja sestra (16r) bola pred pár rokmi prisúdená môjmu otcovi. Ja som bývala s mamou, napriek prisúdeniu, bola sestra stále u nás, živili sme ju, mama ju vodila do školy, zo školy, chodila na rodičovské, robila jej program cez víkendy. niektoré víkendy bola sestra s otcom, no väčšinu času bola u nás. Teraz sa otec rozhodol si sestru zobrať k sebe a mame povedal, že jej ju už nedá. Mama má neobmedzený styk so sestrou a vraj aj to chce otec dať na súd, aby zrušili ten neobmedzený styk. Mama od začiatku chce mať sestru prisúdenú,... a teraz nevie čo má robiť. prosím vás neexistuje nejaký zákon, že ak ju on mal prisúdenú a väčšinu času ju mala mama, tak že by ju dostala do opatery ona? A ako postupovať, aby nezískal na súde, že mama nebude mať neobmedzený styk? Vopred ďakujem za radu.

 
Zákon o rodine v § 26 ustanovuje, že ak sa zmenia pomery v rodine, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností, alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností. Zmena pomerov musí byť závažnejšieho charakteru. Nakoľko ste neuviedli okolnosti za akých bola vaša sestra zverená do výchovy otcovi, nie je možné porovnať vtedajšiu situáciu so súčasnou, ktorú taktiež nepoznáme v takom rozsahu, aby sme na danú otázku mohli zodpovedne odpovedať. Najlepšie by bolo obrátiť sa na advokátsku kanceláriu zaoberajúcu sa rodinným právom alebo na Úrad práce soc. práce a rodiny, aby Vám pomohli nájsť najvhodnejšie riešenie.
 
Najpravdepodobnejšie však je, že súd rozhodol o zverení Vás Vašej matke a Vašej sestry otcovi z dôvodu, že v takomto rozdelení videl možnosť najlepšieho a najvhodnejšieho zabezpečenia všetkých potrieb pre dieťa zo strany rodičov. Pravdepodobne sa domnieval, že Vaša matka aj z hľadiska materiálnej a finančnej situácie by nebola schopná zaistiť potreby dvoch detí súčasne. Ak sa táto situácia zlepšila, resp. je možné súdu preukázať, že sa dlhodobo starala o obe deti bez toho, aby to malo negatívny dopad na výchovu a všestrannú starostlivosť o obe deti, tiež s poukazom na želanie Vašej sestry byť v starostlivosti matky ako aj na záujem oboch detí na zachovaní ich vzájomných (súrodeneckých) citových väzieb, mohol by súd zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností k Vašej sestre a zveriť ju Vašej matke. Navyše, ak by si Váš otec v zmysle pôvodného rozhodnutia súdu o zverení Vašej sestry, jemu pridelenú dcéru vzal do svojej starostlivosti a pritom by bránil v styku matky a Vašej sestry, aj to môže byť dôvodom na zmenu rozhodnutia o zverení.
 
Ak by sa Vaša matka rozhodla iniciovať zmenu rozhodnutia o výkone rodičovských práv, mala by sa oprieť o niekoľko rozhodujúcich hľadísk:
- Musí nájsť vo svojom živote, či živote otca alebo Vašej sestry skutočnosti, ktoré by bolo možné považovať za podstatnú a závažnú zmenu pomerov vo vzťahu k výchove maloletému dieťaťu, ktoré sú dlhodobého charakteru (musí ísť o podstatné zmeny v tých skutočnostiach, ktoré tvorili skutkový základ pôvodného rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností)
- Vhodné upozorniť na prvoradý záujem dieťaťa, t.j. že v momentálnej situácii Vaša matka je schopná zabezpečiť vhodnejšiu výchovu Vašej sestry aj s ohľadom na stabilitu výchovného prostredia v ktorom roky vyrastá, a tiež aby nedošlo k vzdialeniu súrodencov.
- Nájsť a označiť dôvody v neprospech otca, ktorý dlhodobo nezabezpečoval výchovu dieťaťa, napriek tomu, že mu bola Vaša sestra zverená
- Nájsť a označiť dôvody, prečo práve matka má v súčasnosti lepšie schopnosti ako otec zabezpečiť lepšiu starostlivosť, najpriaznivejšie podmienky pre výchovu dieťaťa, t.j. jeho telesný, duševný, duchovný, mravný a sociálny rozvoj, formovanie jeho charakteru, osvojovanie mravných hodnôt. Prečo práve ona vie vytvoriť pre dieťa atmosféru šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie, harmónie, morálneho a materiálneho bezpečia, tak aby pripravila dieťaťa na zodpovedný a sebestačný život v spoločnosti aj v duchu úcty k človeku, porozumenia, mieru znášanlivosti...
- Navrhnúť, aby bola vypočutá Vaša sestra. V jej veku už má právo nielen samostatne vyjadriť svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa jej dotýkajú, ale tiež jej názoru má byť venovaná náležitá pozornosť a súd by mal naň prihliadať.
 
Z informácií, ktoré uvádzate, sa nemusíte obávať, že by súd na podnet otca rozhodol o obmedzení styku s matkou, len preto, že by to otec navrhol.
Ak sa Vaša matka o sestru celé roky príkladne starala a Vaša sestra počas tohto obdobia všestranne prosperovala a tiež došlo k zintenzívneniu vzťahu k matke i Vám, je nepravdepodobné, že by súd obmedzil jej styk s Vašou sestrou. Ak by ho chcel upraviť (aj v záujme dieťaťa, aby otec nepriamo styku nebránil) pravdepodobne by určil široký styk. To však nevylučuje, aby sa Vaša matka nepokúsila o zmenu zverenia na základe vyššie uvedeného doporučenia.
 
Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.
 
Svoje otázky na advokátku posielajte prostredníctvom aplikácie v úvode článku a nie cez diskusiu, ako to mnohí z vás robili. Ďakujeme

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus