Presunúť na hlavný obsah

Ako prinútiť exmanželku platiť

Právna poradňa

V dnešnej právnej poradni vám advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. prezradí, akým spôsobom získať peniaze od exmanželky, ak ste s ňou uzavreli zmluvu. Ak máte aj vy otázku, pošlite ju pomocou aplikácie, ktorú nájdete v tomto článku.

OTÁZKA: S manželkou som sa vlani rozviedol a spísali sme zmluvu u notára, že ma do troch rokov vyplatí s tým, že každý rok jednu tretinu. Prešlo už 15 mesiacov a nič iba sľubuje. Za akých podmienok môžem od zmluvy odstúpiť, alebo ju zrušiť? Ďakujem za skorú odpoveď. 

 
Pokiaľ ste si zmluvne nedohodli možnosti odstúpenia od dohody, môžete od nej odstúpiť v prípade omeškania dlžníka, teda Vašej ex manželky. Vzhľadom k tomu, že nesplnila svoj záväzok riadne a včas, dostala sa do omeškania, z čoho Vám plynie právo požadovať úroky z omeškania, alebo od dohody odstúpiť za predpokladu, že ste jej poskytli dodatočnú primeranú lehotu na splnenie jej povinnosti. Ak Vaša ex manželka nesplní svoj záväzok ani v tejto dodatočnej lehote, máte právo od dohody odstúpiť. Právo na odstúpenie do zmluvy sa premlčuje v trojročnej premlčacej dobe.  Musíte si však zvážiť, či je odstúpenie od dohody t.j. jej zrušenie od jej počiatku pre Vás výhodné. V prípade, ak by predmetom dohody o vyporiadaní BSM bola nehnuteľnosť, ktorá je už zapísaná na základe tejto dohody v katastri nehnuteľností ako výlučné vlastníctvo Vašej exmanželky, kataster neurobí spätný zápis nehnuteľnosti na základe Vášho jednostranného odstúpenia od zmluvy, iba ak by ste sa na odstúpení od zmluvy s Vašou exmanželkou dohodli a podpisy nechali na tejto dohode o odstúpení úradne overiť (s čím Vaša exmanželka s najväčšou pravdepodobnosťou súhlasiť nebude). V prípade ak by ste sa s ňou na odstúpení nedohodli, je tu potrebné súdne rozhodnutie (prostredníctvom určovacej žaloby) a až na základe tohto súdneho rozhodnutia kataster urobí zápis, na základe ktorého budete opäť figurovať ako spoluvlastník nehnuteľnosti. Počas tohto súdneho konania, ktoré môže trvať aj roky budete čakať na rozhodnutie súdu, nebudete môcť vymáhať plnenie od exmanželky a dlhší čas nebudete ani figurovať v katastri nehnuteľností ako spoluvlastník nehnuteľnosti.
 
Ak by ste bol opäť buď na základe dohody o odstúpení od zmluvy, alebo na základe spomínaného súdneho rozhodnutia zapísaný v katastri nehnuteľností ako spoluvlastník v tomto prípade už asi ako podielový (v závislosti od uplynutého času po rozvode), nastoľuje sa otázka, či je tento stav pre Vás žiaduci: byť spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ktorú neužívate a či by ste sa opäť neusiloval o vymanenie sa z tohto spoluvlastníckeho vzťahu. Je možné, že by sa jednalo o krok späť. Preto treba možnosť odstúpenia od dohody dôkladne zvážiť s ohľadom na Vami želaný výsledok. V tejto súvislosti by sa pre Vás výhodnejšie javilo dohodu o vyporiadaní BSM nechať v platnosti (t.j. neodstupovať od nej) a keďže exmanželka z platnej zmluvy neplní, obrátiť sa na súd so žalobou na plnenie, popr. skrátenou formou -  návrhom na vydanie platobného rozkazu, kde budete požadovať plnenie v dohodnutej výške i s úrokmi z omeškania. Ak by exmanželka ani na základe tohto právoplatného súdneho rozhodnutia dobrovoľne neplnila,  môžete sa následne obrátiť na súdneho exekútora, ktorý vymôže tieto peniaze od Vašej exmanželky spôsobmi, ktoré mu umožňuje exekučný poriadok.
 
Avšak, ak ste spísali dohodu o vyporiadaní BSM vo forme notárskej zápisnice, v ktorej bola klauzula o priamej vykonateľnosti (§ 41 ods.2 písm. c) EP) , tak v takom prípade by notárska zápisnica slúžila ako exekučný titul. Nepotrebovali by ste súdne rozhodnutie na začatie exekučného konania. V takom prípade by som doporučila obrátiť sa na exekútora s návrhom na vykonanie exekúcie, priložiť notársku zápisnicu a v exekučnom konaní vymáhať od exmanželky splatnú tretinu finančného vyrovnania niektorým zo spôsobov predurčených Exekučným poriadkom. Spôsoby vymáhania sa môžu i kombinovať: napr. exekútor môže prikázať platiteľovi mzdy Vašej exmanželky, aby vykonával zrážky zo mzdy a iných príjmov v prospech Vás alebo vykonávať exekúciu prikázaním účtu v banke: t.z. exekútor prikáže banke, aby peniaze z jej účtu by boli stiahnuté vo Váš prospech, ak by sa to javilo účelné, môže pristúpiť i k predaju hnuteľných, resp. nehnuteľných vecí exmanželky, a iné spôsoby. Trovy exekúcie znáša povinný, teda dlžník – Vaša exmanželka.
 
Ak ste spísali dohodu o vyporiadaní BSM, ktorá mala len notárom overené podpisy, príp. formou notárskej zápisnice, ktorá neobsahuje klauzulu o jej priamej vykonateľnosti, tak sa treba obrátiť najprv na súd už spomínanou žalobou na plnenie resp. skrátenou formou návrhom na vydanie platobného rozkazu. Na základe tohto súdneho rozhodnutia ako exekučného titulu sa môžete obrátiť na súdneho exekútora s návrhom na začatie exekúcie, aby vymáhal od Vašej exmanželky súdom priznané plnenie ako aj trovy súdneho a exekučného konania.
 
Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.
 

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus