Presunúť na hlavný obsah

Ako zabrániť zneužitiu daru

Právna poradňa

V dnešnej právnej poradni vám advokátka Jana Martinková (37) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. odpovedá na dve vaše otázky, týkajúce sa darovania peňazí a dedenia dlhov. Ak máte aj vy otázku, pošlite ju pomocou aplikácie, ktorú nájdete v tomto článku.

OTÁZKA: Chceme dať dcére značný obnos peňazí. Čo máme urobiť, aby tie peniaze neboli ako spoločné vlastníctvo manželov, ale len vlastníctvom našej dcéry? Ďakujeme za radu.

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Darované prostriedky teda nebudú predmetom BSM, ak bude obdarovanou osobou výlučne Vaša dcéra. Na platné darovanie hnuteľnej veci - finančnej hotovosti sa síce nevyžaduje písomná forma, avšak pre uľahčenie prípadného dokazovania (pri vyporiadavaní spoločného majetku Vašej dcéry a jej manžela napr. po rozvode), odporúčam písomnú formu aj s overenými podpismi. Vylúčite tak možné špekulácie, ktoré by mohli dcére uškodiť, ohľadne toho, či boli peniaze darované len jej, či sa nejednalo o pôžičku, v akom čase sa úkon realizoval atď. Je dobré uviesť aj účel darovania, ak taký je, aby sa dalo ľahšie určiť, na aký majetok sa peniaze pretransformovali a tento za ne nadobudnutý majetok sa nestal predmetom spoločného majetku manželov.

..........................................................................................................................

OTÁZKA: Dňa 30.11.2011 mi bola doručená výzva na úhradu dlhu po nebohej matke, ktorá zomrela v r. 2006. Táto pohľadávka nebola súčasťou dedičského konania, ani sme o nej nevedeli. Je mojou povinnosťou dediča, uhradiť zostatok dlhu, ktorú vymáha firma Pohotovosť/okamžité krátkodobé pôžičky?

Ak ste neodmietli dedičstvo, ručíte za dlhy Vašej matky celým svojím majetkom, avšak len do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva. To znamená, že tú časť záväzkov, ktoré presahujú hodnotu zdedeného majetku, nie ste povinný uhradiť. Napr. ak ste zdedil majetok v hodnote 10.000. Eur a veriteľ si uplatnil pohľadávku vo výške 20 000 Euro, ste povinný uhradiť len 10.000 Euro, zvyšok dlhu zaniká. Ak okrem Vás dedili aj ďalšie osoby, každý z dedičov je zodpovedný za dlhy Vašej matky  podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudol, k celému dedičstvu. Napr. Vy ste zdedil majetok v hodnote 10.000 Eur a druhý dedič v hodnote 10.000 Eur a tretí dedič v hodnote 10.000 Eur, pohľadávka je vo výške 20.000 Eur. Každý z dedičov je povinný uhradiť 1/3 dlhu, teda 6.666,66 Eur. Nie je podstatné, či pohľadávka veriteľa voči poručiteľovi bola alebo nebola súčasťou dedičského konania, ani kedy ste sa o nej dozvedeli. Ak Vás však veriteľ bude na plnenie pohľadávky žalovať, môže v konaní preukázať i to,  že hodnota Vami nadobudnutého dedičstva je vyššia ako bola stanovená v dedičskom konaní, takže na sumu vyčíslenú znalcom pre účely dedičského konania sa striktne nespoliehajte. Taktiež si treba uvedomiť, že i keď ste napr., zdedili podiel na pozemku, alebo dome, v prípade úspechu veriteľa v súdnom konaní, môže byť jeho pohľadávka uspokojená aj z iného Vášho majetku, nielen z toho zdedeného.

Dôležité je však preskúmať oprávnenosť pohľadávky danej spoločnosti (veriteľa) voči Vám, nechať si predložiť zmluvu o pôžičke a ďalšie súvisiace dokumenty, z ktorých zistíte, či došlo k reálnemu plneniu zo strany veriteľa. Taktiež je veľmi pravdepodobné, že daná pohľadávka bude vzhľadom na odstup času už premlčaná, preto sa zamerajte aj na dátum splatnosť záväzku Vašej matky.

Téme dedenia sme sa už viackrát  venovali, otázky ohľadne zdedených dlhov sa riešili v týchto poradniach:

6.12.2010: http://feminity.zoznam.sk/c/848332/dedic-ruci-celym-svojim-majetkom

12.7.2010: http://feminity.zoznam.sk/c/761168/pravna-poradna-ako-neprerobit-pri-dedeni-dlhov

5.7.2010: http://feminity.zoznam.sk/c/757317/pravna-poradna-zdedit-mozete-aj-dlhy

 

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus