Presunúť na hlavný obsah

Advokátka Jana Martinková odpovedala na vaše otázky k téme: Manželove dlhy a spoločná exekúcia

Právna poradňa

Manželove dlhy a spoločná exekúcia. Citliv téma, ktorá v dnešnom svete nie je žiadným tabu. Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. povie o tejto problematike bližšie.

Otázka: Dobrý deň, som v rozvodovom konaní. S ním som sa finančne vyrovnala, máme to napísané aj na papieri. Môže mať nárok ešte na nejaké finančné prostriedky po rozvode? Teraz začína robiť dlhy a obávam sa, že ich budem musieť platiť ja. Som nejako chránená po rozvode – myslím ohľadom exekútora a jeho dlhov?

Ďakujem.

Advokátka Jana Martinková odpovedá: 

Uvádzate, že ste v rozvodovom konaní a že ste sa už s manželom finančne vyrovnali a túto dohodu o finančnom vyrovnaní ste zrealizovali v písomnej forme. Pokiaľ máte na mysli dohodu o vyporiadaní majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov /BSM/ a  s manželom ste takúto dohodu uzavreli predtým ako bolo právoplatne Vaše manželstvo rozvedené, je táto dohoda podľa § 39 Občianskeho zákonníka, absolútne neplatná, nakoľko bola uzavretá v rozpore so zákonom. Dá sa teda povedať, že neexistuje. BSM môžete totiž vyporiadať, až keď zanikne a to vo Vašom prípade nastane až právoplatným rozhodnutím o rozvode. Zákon umožňuje zrušiť BSM aj počas manželstva, ale podľa zadania otázky to nie je Váš prípad. Pokiaľ ste v rozvodom konaní, BSM stále trvá a teda ho písomnou dohodou nemôžete vyporiadať.

Odporúčam čo najskôr po rozvode s manželom spísať dohodu o vyporiadaní BSM, s tým, že všetky jeho záväzky, ktoré na seba zobral bez Vášho súhlasu spolu s aktívami/majetkom týmto spôsobom nadobudnutým preberie on a teda sa zaviaže tieto dlhy aj výlučne  on splácať. Ak sa Vám po rozvode nepodarí docieliť dohodu o vyporiadaní BSM, môžete sa obrátiť na súd, ktorý vyporiada všetok Váš spoločný majetok, vrátane dlhov. Súd bude pri delení aktív a pasív okrem iného prihliadať i na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Ak preukážete, že sa Váš, v čase vyporiadania už exmanžel správal k spoločnému majetku výrazne nezodpovedne a márnotratne, viac majetok zaťažoval ako zveľaďoval, odzrkadlí sa to pravdepodobne aj na prípadnej disproporcii podielov na majetku vo Váš prospech.

Pokiaľ Váš manžel počas manželstva začal robiť dlhy (berie si pôžičky, úvery...), nepotrebuje Váš súhlas, i keď nejde o bežnú vec, pretože peniaze alebo majetok za ne takýmto spôsobom získaný patrí do BSM a ten bude tiež podliehať vyporiadaniu BSM po rozvode. Už teraz vám spoločne a nerozdielne patria peniaze a veci, ktoré týmto spôsobom získal.
Kým však nebude váš spoločný majetok platne vyporiadaný /t.j. po rozvode dohodou o vyporiadaní BSM alebo súdnym rozhodnutí prípadne zo zákona automaticky po 3. rokoch od rozvodu/, môže exekútor siahnuť na Váš spoločný majetok pred rozvodom i po ňom. I keď je v danom prípade dlžníkom len Váš manžel, avšak dlh vznikol počas manželstva a do začatia exekúcie nedošlo k vyporiadaniu BSM, budete účastníkom exekučného konania aj Vy, pokiaľ sa exekútor rozhodne uspokojovať pohľadávky veriteľov z majetku v BSM.

Zákon dáva možnosť zrušiť BSM zo závažných dôvodov súdnou cestou i za trvania manželstva (§ 148 Občianskeho zákonníka), najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom. Pokiaľ správanie Vášho manžela možno skutočne posúdiť ako vysoko rizikové a márnotratné a nejedná sa o dlhy malej hodnoty, mohol by Vám súd vyhovieť. Otázkou zostáva, či by sa podarilo docieliť právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení BSM ešte pred rozvodom. Obávam sa, že nie a tým by takéto konanie nemalo zmysel.

- Najčítanejšie -