Presunúť na hlavný obsah

Advokátka Jana Martinková radí: Ako sa vyhnúť zmluvnej pokute od mobilného operátora?

Právna poradňa

Advokátka Jana Martinková tentokrát venovala svoju pozornosť problematike zmluvy medzi mobilným operátorom a zákazníkom. Pozrite si, na čo si treba pri podpise dávať pozor i to, ako sa vyhnúť zmluvnej pokute.

Dobrý deň,

Pred rokom som si u svojho operátora predĺžil zmluvu na dva roky, lebo sa mi zdal paušál výhodný a telefón k nemu tiež. Pred dvoma mesiacmi som sa však zamestnal inde a mám služobný telefón, takže svoj dosť vysoký paušál vôbec nevyužívam a platím zbytočne. Chcel som ho znížiť alebo zrušiť, ale povedali mi, že by som musel platiť zmluvnú pokutu skoro 600,-Euro. Až dodatočne som si v zmluve prečítal mini písmenká o zmluvnej pokute v tejto výške skoro za každú maličkosť. Majú na to právo, viem, že som to podpísal, ale o ničom takom mi predtým nehovorili, len o výhodách paušálu?
 
Občiansky zákonník umožňuje, aby si zmluvné strany dojednali pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta musí byť dohodnutá písomne, rovnako ako jej výška, resp. spôsob jej určenia. Ak je zmluvná pokuta platne dohodnutá a niektorá zo zmluvných strán zabezpečenú zmluvnú povinnosť poruší, je zaviazaná pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda.

Vo Vašom prípade však môže byť zmluvná pokuta súčasťou tzv. spotrebiteľskej zmluvy, pokiaľ ste zmluvu uzavreli a plnili ako fyzická osoba nekonajúca v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. To by bola Vaša výhoda, pretože základným princípom spotrebiteľských zmlúv je, že nesmú obsahovať tzv. neprijateľné podmienky, t.j. ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Porušenie tohto zákazu je sankcionované neplatnosťou dotknutých neprijateľných zmluvných podmienok. To však neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané. Za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa ale nepovažujú také, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť ich obsah. Jednou zo zákona neprijateľnou podmienkou je i ustanovenie (§53 ods.4 písm. k) Občianskeho zákonníka) požadujúce od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku. Ak Váš dodávateľ nepreukáže, že zmluvné ustanovenia týkajúce sa zmluvnej pokuty boli medzi vami individuálne dohodnuté, prezumuje sa, že neboli individuálne dojednané.

Pokúste sa s Vaším dodávateľom dohodnúť na odpustení, prípadne znížení  zmluvnej pokuty. Ak nie je jej výška odstupňovaná z hľadiska dĺžky trvania zmluvného vzťahu, ak je konštantná pre viaceré porušenia zmluvnej povinnosti, ak nezohľadňuje čas do skončenia viazanosti, hodnotu poskytnutého telefónu a pod. mohol by mať dodávateľ problém vymôcť ju od Vás súdnou cestou.  Ak by však spor skončil pred súdom, ten môže v rozsudku, ktorý sa týka sporu zo spotrebiteľskej zmluvy, aj bez návrhu vysloviť, že určitá podmienka používaná v spotrebiteľských zmluvách dodávateľom je neprijateľná a teda neplatná. Aby bolo dojednanie o zmluvnej pokute neplatné, treba v súdnom konaní preukázať, že Vám boli poskytované služby prostredníctvom štandardnej typovej zmluvy, ktorá bola vopred pripravená dodávateľom a Vy ako spotrebiteľ ste zmluvné podmienky vrátane ustanovení o zmluvnej pokute nemohol nijako ovplyvniť. Pokiaľ hrozba zmluvnej pokuty dojednanej v zmluve bola viazaná na akékoľvek porušenie zmluvy a v konštantnej paušálnej výške bez ohľadu nato o aké zmluvné porušenie ide a aký čas ostáva do doby viazanosti, ako aj bez ohľadu nato, akú sumu za poskytnuté služby spotrebiteľ nezaplatil, tak by súd mohol prípadnú žalobu na zaplatenie zmluvnej pokuty zamietnuť a takúto zmluvnú podmienku vyhlásiť za neprijateľnú priamo vo výroku rozhodnutia.
Ak by sa nepodarilo preukázať, že zmluvná pokuta je neprijateľnou podmienkou a zostala by teda platná, mohol by súd (s poukazom na ustanovenie § 545a Občianskeho zákonníka) znížiť zmluvnú pokutu.

- Najčítanejšie -