Presunúť na hlavný obsah

Advokátka Jana Martinková odpovedala na tému: Musím živiť môjho manžela?

Právna poradňa

Advokátka Jana Martinková tentokrát odpovedala na tému ohľadom finančnej zodpovednosti v rozpadajúcom sa manželstve.

Dobrý deň, som v rozvodovom konaní, teda už nás rozviedli, ale manžel sa chce odvolať. Ja som aj so synom odišla z domu, žijeme už dlhšie samy, financujem sama nielen dieťa a svoje nové bývanie, ale aj domácnosť môjho manžela a platím hypotéku na domček, v ktorom zostal bývať a ktorý sme kúpili spoločne. Manžel je bez práce, resp. pracuje z času na čas na čierno a oficiálne nemá žiadny príjem, chcem sa už tejto záťaže zbaviť, čo musím platiť a čo nie. Musím ho živiť, keď „nemá“ prácu, musím platiť za vodu a elektrinu v dome, kde momentálne nebývam? Mám síce dobré zamestnanie, ale keď zaplatím poplatky za naše a manželove bývanie , hypotéku, zostane mi ledva na stravu pre mňa a dieťa. Ďakujem veľmi pekne za Vašu radu.

 
Keďže s Vašim manželom ešte nie ste právoplatne rozvedení, vzťahujú sa na Vás povinnosti a práva vyplývajúce zo zákona o rodine, občianskeho zákonníka najmä s ohľadom na úpravu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ako i s ohľadom na  vzájomnú vyživovaciu  povinnosť medzi manželmi a vyživovaciu povinnosť rodičov voči dieťaťu, zabezpečenie starostlivosti o rodinu podľa svojich schopností a možností.

Vzhľadom na uvedené odporúčam spomínané poplatky vrátane hypotéky zatiaľ platiť, jednak z dôvodu, že sa týkajú majetku, ktorý je v  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a tiež z dôvodu, že s manželom ste solidárni dlžníci, takže  i jeho záväzky by mohli veritelia vymáhať od Vás, prípadne exekúciou postihovať spoločný majetok. V zmysle zákona o rodine „O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. ... O veciach týkajúcich sa rodiny rozhodujú manželia spoločne. Ak sa nedohodnú o podstatných veciach, rozhodne na návrh jedného z nich súd.“ Pričom medzi neuspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom je považované i neuhrádzanie platieb spojeným s réžiou bývania.  Obdobný význam je upravený i v §§ 144 a 146 Občianskeho zákonníka: „Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.“ Vo Vašom prípade sa treba zamyslieť nad otázkou, či má zmysel podať návrh na súd, aby súd rozhodol o nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z BSM /podľa OZ/ a zákona o rodine, najmä ak ste v rozvodovom konaní, resp. v jeho závere a manžel nemá príjem. Pritom je však relevantný aj dôvod, pre ktorý Váš manžel nemá príjem, či sa vyhýba zamestnaniu,...  alebo je prekážkou jeho vek, nedostatočná kvalifikácia, zdravotná situácia....  Ak by odôvodnene nemohol plniť povinnosti spojené s uspokojovaním rodiny a vyplývajúcich  z BSM, úspech  v prípadnom súdnom konaní by sa očakávať nedal, nakoľko manželia majú povinnosť  starať sa o potreby rodiny a uhrádzanie spoločného majetku podľa svojich majetkových možností a schopností /v tejto fáze nie je významné, či manželia žijú spolu alebo oddelene/. Taktiež v tejto súvislosti treba zohľadňovať i zákonnú vzájomnú vyživovaciu povinnosť medzi manželmi, v rámci ktorej sa obaja manželia majú sa starať o to, aby ich vzájomná životná úroveň bola v zásade rovnaká. Nie je tu pritom relevantné oddelené spolužitie manželov.
 
U Vás sa javí ako významné situáciu riešiť po právoplatnom rozvode. Či už sa dohodnúť s manželom/exmanželom/, aby bola súčasná situácia zohľadnená pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželstva, t.j. že ste sa Vy vo väčšej miere pričinila o udržanie spoločného majetku a preto by ste mohla mať nárok na väčší podiel z majetku , ... Ak sa s manželom na vyporiadaní BSM nedohodnete, odporúčam podať na súd návrh na vyporiadanie BSM. I keď súd primárne vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké, prihliada popritom na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pričom súdna prax vychádza z toho, že výšku podielu pri vyporiadavaní BSM súdom môže ovplyvniť i tá skutočnosť, že sa manžel nestaral v dostatočnej miere o rodinu, nepodieľal sa na udržaní vecí patriacich do BSM, hoci tú možnosť mal. Súd taktiež prihliada na to, ktorý manžel sa snažil o udržanie a nadobudnutie spoločných vecí i v dobe, keď už  počas manželstva nezdieľali spoločnú domácnosť. O rozdielnych výškach podielov pre jednotlivých manželov však súdy rozhodujú výnimočne, napr. keď manžel počas manželstva vôbec nepracoval, vyhýbal sa zamestnaniu, staral sa nezodpovedne voči rodine...
 
Spomínate, že Váš manžel neprispieva na dieťa. Ak si Váš manžel neplní svoju zákonom danú vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu (minimálne vo výške 30% zo sumy životného minima na jedno nezaopatrené neplnoleté dieťa), ktorú mu ukladá zákon o rodine a ktorú má  bez ohľadu na existenciu alebo neexistenciu manželstva, v minimálnom rozsahu i prípade, ak nedosahuje príjem, mali by ste ju vymáhať súdnou cestou. Za príjem bude súd považovať nielen  oficiálny príjem manžela, ale podľa aplikačnej praxe možno poukázať i na príjmy v rámci občianskej výpomoci, avšak nemožno prihliadať na príjmy z nepoctivých zdrojov.
 

- Najčítanejšie -