Presunúť na hlavný obsah

Advokátka Jana Martinková odpovedala na tému: Je možné adoptovať si dieťa bez manžela?

Právna poradňa

Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. sa tento raz vyjadrila na tému ohľadom adopcie dieťaťa. Musia byť na ňu dvaja alebo si ho môže adoptovať len jeden z partnerov?

Dobrý deň,

Niekoľko rokov sa s partnerom pokúšame neúspešne o dieťa. Dá sa povedať, že sme to už vzdali a radi by sme si adoptovali dieťa. Ja som už rozhodnutá, ale partner váha. Je tu aj možnosť, že by som si adoptovala dieťa len ja?

Právny inštitút osvojenia upravuje zákon o rodine, podľa ktorého maloleté dieťa môžu osvojiť manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Výnimočne, ak by osvojenie bolo v záujme dieťaťa, môže dieťa osvojiť i osamelá osoba.  Vaša súčasná životná situácia je z tohto pohľadu však komplikovaná, nakoľko aj keď nežijete s partnerom v manželskom zväzku, ťažko povedať, či by Vás bolo možné posudzovať ako osamelú osobu. Zákon o rodine tento termín bližšie nešpecifikuje, ale mohli by sme sa oprieť o definíciu osamelého zamestnanca v Zákonníku práce. Za osamelého sa považuje ten zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená žena. Predpokladám, že druhú podmienku spĺňate (slobodná/ovdovená/rozvedená), keďže nežijete v manželstve. Takže treba vyriešiť otázku, či z právneho hľadiska žijete sama, i keď máte partnera. Tu analogicky využijeme definíciu domácnosti v Občianskom zákonníku. Z nej môžeme vyvodiť záver, že osamelou osobou je ten, kto síce žije s inou osobou, ale si svoje potreby uhrádza výlučne sám alebo ten, kto žije sám, avšak náklady na svoje potreby uhrádza za pomoci inej fyzickej osoby, s ktorou však trvale nežije.  Ak však s partnerom tvoríte spoločnú domácnosť, tzn., že spolu trvale žijete a spoločne uhrádzate náklady na svoje potreby (nájom, poplatky spojené s bývaním, potraviny...), tak nie ste osamelou osobou. Za osamelého zamestnanca (osobu) sa podľa zákonníka práce považuje aj osamelý muž alebo žena z iných vážnych dôvodov. V praxi sa za vážne dôvody považuje najčastejšie prerušenie trvalého vzťahu (manželstva, partnerstva druha a družky), pričom jeden z manželov/partnerov opustil domácnosť, neprispieva na jej chod  a tým tento vzťah prestal plniť svoju spoločenskú funkciu. 

Tiež si treba uvedomiť, že zákon o rodine možnosť osvojenia osamelou (jednou) osobou považuje za výnimočné riešenie a uprednostňuje osvojenie do úplnej rodiny. V prípade individuálneho osvojenia osamelou osobou sa vytvára neúplná rodina a preto súd veľmi podrobne skúma  všetky okolnosti podmieňujúce vznik vzťahu, aký je medzi dieťaťom a rodičom, a to tak na strane dieťaťa, ako aj na strane osamelej osoby, ako aj všetky predpoklady na zabezpečenie riadnej výchovy, rozvoja osobnosti dieťaťa, z hľadiska rodinnej, výchovnej a psychologickej perspektívy.
 
Keďže žijete v partnerskom vzťahu, máte väčšiu šancu adoptovať si dieťa spoločne ako manželia, po uzavretí manželstva (ak aj Váš partner/manžel bude zdieľať Vaše nadšenie pre adopciu), ako osamelá osoba.