Presunúť na hlavný obsah

Advokátka Jana Martinková na tému: Môžem mať pred domom namontovanú kameru?

Právna poradňa

Advokátka Jana Martinková tentokrát odpovedala na tému monitorovania verejného priestranstva a susedov kamerovým systémom.

Dobrý deň, s manželkou a deťmi sme sa nedávno nasťahovali do rodinného domu a keďže sme dovtedy bývali v byte, manželka sa v dome necíti bezpečne a chce, aby sme namontovali okolo domu kamery. Chcem sa spýtať, či je to zákonné a či sa nemôžu susedia sťažovať?

Podmienky používania kamerových systémov rieši zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Občiansky zákonník (na pracovisku Zákonník práce), nakoľko na základe systematického zaznamenávania obrazov z kamier v určitom časovom úseku a ich uchovávania v záznamovom zariadení možno rozpoznať obraz dotknutej osoby, pričom pridaním ďalších údajov možno túto osobu priamo alebo nepriamo identifikovať a tým dochádza pri využívaní kamerového systému i k spracúvaniu osobných údajov. Preto ste i pri ochrane Vašich práv (bezpečnosti, zdravia, života...) povinný rešpektovať i práva iných, teda práva na ochranu súkromia a osobných údajov dotknutých osôb, pričom je nutné zvážiť i to, či je prevádzka kamerového systému nevyhnutná a či nezasahuje do ich osobnostných práv neprimeraným spôsobom. Aby ste sa nedostali do stretu so zákonom, bolo by ideálne, keby boli vaše kamery nainštalované tak, aby nimi snímaný zorný uhol nezasahoval na pozemky susedov, či na verejné priestranstvo. Zároveň v nijakom prípade nesmie Váš kamerový systém monitorovať priestory, kde človek očakáva súkromie. Pokiaľ budete snímať aj susedov, musíte postupovať v zmysle Občianskeho zákonníka, podľa ktorého obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy možno vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Ak to nebudete rešpektovať, môže sa Váš sused domáhať svojho práva na ochranu súkromia. Pokiaľ máte v úmysle použiť kamerový systém na snímanie verejného priestranstva, napr. časť ulice (teda priestoru, do ktorého možno voľne vstupovať a zdržiavať sa bez časového obmedzenia), môžete tak urobiť len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu alebo ochrany majetku a alebo zdravia. Navyše takto vyhotovený záznam môžete použiť iba za účelom právnej zodpovednosti v rámci priestupkového alebo trestného konania. Ak by ste takýto záznam sprístupnili inej osobe, či zverejnili bez súhlasu dotknutej osoby, porušili by ste zákon. Ak záznam verejného priestranstva nie je využitý na účely trestného alebo priestupkového konania musíte ho zlikvidovať a to najneskôr do 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy ste ho vyhotovili. Treba myslieť i na to, že monitorovaný priestor musíte v mieste vstupu do priestoru označiť vhodným piktogramom. Zákon Vám tiež pri prevádzke tohto informačného  systému ukladá povinnosť prijať primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov dotknutých osôb. Pokiaľ bude Váš kamerový systém prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou, ste povinný prijať bezpečnostné opatrenia vo forme bezpečnostného projektu. Ten musí vymedzovať rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti.  Ak nebude prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou, stačí ak  prijmete primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov. Ich rozsah a obsah (rovnako ako v prípade bezpečnostného projektu) budete musieť Úradu pre ochranu osobných údajov na jeho požiadanie vedieť preukázať. I keď informačný systém, ktorým sú na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia monitorované priestory prístupné verejnosti  nepodlieha oznamovacej povinnosti na Úrade pre ochranu osobných údajov, je nutné viesť o ňom evidenciu (evidenčný list), a to najneskôr odo dňa začatia spracúvania údajov v tomto informačnom systém.