Presunúť na hlavný obsah

Právna poradňa: Čo robiť, keď mi zamietli príspevok pri narodení dieťaťa?

Právna poradňa

Advokátka Jana Martinková venovala svoju pozornosť citlivej téme "Čo robiť, keď mi zamietli príspevok pri narodení dieťaťa?" O čo konkrétne ide a ako tomuto problému čeliť, sa dozviete v pokračovaní článku.

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, čo robiť, keď mi zamietli príspevok pri narodení dieťaťa. Ja síce žijem v zahraničí v EU, ale trvalý pobyt mám na Slovensku, dieťa sa narodilo na Slovensku, má slovenské občianstvo, zdravotné poistenie. Už od septembra sa to ťahá a až teraz mi prišlo rozhodnutie. Ďakujem

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok je matka, ktorá dieťa porodila, alebo otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po nej bolo vyhlásené pátranie alebo bolo dieťa zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Nárok na príspevok je podmienený jednak narodením dieťaťa a jednak trvalým pobytom a bydliskom oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky. Nestačí teda trvalý pobyt, ktorý uvádzate, že máte, ale musíte mať aj bydlisko v SR, ktorým sa rozumie miesto, kde má oprávnená osoba sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú najmä dĺžka pobytu, výkon zárobkovej činnosti, povinné verejné zdravotné poistenie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bývanie s rodinou....Úrad práce sociálnych vecí a rodiny je v konaní o príspevku povinný preveriť bydlisko oprávnenej osoby v SR a posúdiť nárok na dávku. Neuvádzate, čo malo byť dôvodom zamietnutia Vašej žiadosti o príspevok, takže sa len môžem domnievať, že by mohlo byť dôvodom nesplnenie podmienky bydliska v SR. Ale zákon neumožňuje priznanie príspevku i v prípadoch, keď:

  • oprávnená osoba pre dieťa neuzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
  • oprávnená osoba pred uplatnením nároku na príspevok dala privolenie na osvojenie dieťaťa,
  • dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
  • najmenej jedno z detí oprávnenej osoby narodených pred narodením dieťaťa, na ktoré si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
  • dieťa sa narodilo v cudzine a príslušná inštitúcia krajiny, v ktorej sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok alebo inú dávku toho istého druhu.
  • je oprávnená osoba maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa
  • oprávnená osoba sa od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine,
  • po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Ak ste presvedčená, že ste ako oprávnená osoba splnila všetky podmienky pre priznanie príspevku, môžete sa voči rozhodnutiu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny odvolať. O odvolaní bude rozhodovať Ústredie práce, soc. vecí a rodiny.