Presunúť na hlavný obsah

Právna poradňa: Ako sa vyporiadať s tým, keď dostanete takýto (ne)tradičný darček?

Právna poradňa

Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. tentokrát riešila na pohľad jednoduchú záležitosť, ktorá však v sebe skrýva veľa povinností.

Dobrý deň, dostal som od rodiny k narodeninám dron, ale mám zmiešané pocity, lebo niektorí mi vravia, že sa musím niekde registrovať alebo že potrebujem licenciu, či čo. Môžete mi poradiť, čo mám robiť? Ďakujem

I keď sa drony javia ako hračky, z pohľadu leteckého zákona (143/1998 Zb.) ide o lietadlá , keďže zákon definuje ako lietadlo každé zariadenie schopné pohybu v atmosfére v dôsledku iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie vzduchu voči zemskému povrchu. Podmienky ich letu v dôsledku toho určuje svojim rozhodnutím Dopravný úrad po dohode s ministerstvom obrany, pričom sa vychádza z pravidiel platných pre vykonávanie letov lietadiel, leteckých prác a leteckej dopravy. Pokiaľ nebudete dron používať na komerčné účely, ale len na športové, súťažné alebo rekreačné účely, stačí ak budete dodržiavať nasledovné pravidlá a nelietať:

-        v noci,

-        do vzdialenosti väčšej ako 1000m alebo ak stratí vizuálny kontakt s dronom,

-        v 50 metrovej blízkosti od iných osôb, budov, dopravných prostriedkov,

-        v riadenom vzdušnom priestore a v chránených územiach,

-        v blízkosti letísk v menšej vzdialenosti ako 5 500m od vzťažného bodu  bez povolenia,  koordinácie s prevádzkovateľom letiska alebo správcom plochy,

-        nad husto zastavanými oblasťami, zhromaždiskami osôb, ochranných pásiem (napr. vodné zdroje, komunikácie),

-        tak, aby bola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi alebo ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami (teda najlepšie lietať vo vzdialenosti väčšej 1 500 m od husto zastavaných miest alebo zhromaždení ľudí na voľnom priestranstve)

Dron okrem iného nemôžete používať na prepravu osôb, nebezpečného nákladu, látok alebo zariadení, ktoré by mohli ohroziť alebo poškodiť zdravie osôb, majetok alebo životné prostredie, pripadne na zhadzovanie predmetov počas jeho letu. Myslite i na to, že ste zodpovedný za jeho technický stav i letovú spôsobilosť, za prípravu i priebeh letu.

Pokiaľ je vzletová hmotnosť vášho dronu väčšia ako 20 kg, treba ho aj zaregistrovať na Dopravnom úrade, poistiť a budete musieť absolvovať teoretické i praktické skúšky na Dopravnom úrade.

Mnohé drony sú vybavené aj kamerami a v prípade, že budete mať v úmysle fotografovanie alebo natáčanie videí z vtáčej perspektívy, sú pravidlá používania dronov ešte prísnejšie. Z pohľadu leteckého zákona by išlo totiž o výkon leteckých prác (ust. § 44 leteckého zákona), ktoré možno vykonávať len na základe  príslušného povolenia zo strany Dopravného úradu, ktorý súčasne určí aj rozsah a podmienky na vykonávanie daných leteckých prác. Dopravný úrad však povolenie nevydá skôr, ako bude dron zaregistrovaný na DÚ, vypracovaná bezpečnostná, prevádzková príručka a neabsolvujete potrebné teoretické a praktické skúšky. Následne tu  však vyvstáva ďalšia prekážka a tou je zák. č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností. Ten pre letecké snímkovanie a natáčanie videí požaduje aj súhlas Ministerstva obrany. Navyše s týmto súhlasom môže vykonávať letecké snímkovanie len podnikateľ, ktorý má platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti a je držiteľom povolenia na vykonávanie leteckých prác.

To však nie je všetko, každý letecký nasnímaný materiál sa musí oznámiť úradu a predložiť na
na posúdenie ministerstvu obrany, ktoré určí stupeň jeho utajenia. Cieľom takéhoto postupu by mala byť najmä obrana a bezpečnosť štátu, ochrana utajovaných skutočností, ale tiež ochrana osobných údajov a bezpečnosti osôb a majetku. Do posúdenia snímkového materiálu sa s ním zaobchádza ako s utajovanou skutočnosťou a teda sa nesmie zverejniť.

Navyše, tak ako pri každom zhotovovaní obrazových záznamov, dochádza i tu potenciálne do stretu s osobnostnými právami fyzických osôb. Treba teda pamätať na to, že obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Záznam bez jej privolenia možno vyhotoviť alebo použiť jedine na úradné účely na základe zákona alebo primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Avšak ani také použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. V opačnom prípade má táto dotknutá osoba právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie, prípadne nahradená nemajetková ujma v peniazoch.

Právnu úpravu priamo upravujúcu používanie dronov pripravuje nielen SR ale i EÚ, s cieľom zaistiť bezpečnosť ľudí a ochranu ich súkromia.