Presunúť na hlavný obsah

Právna poradňa: Sexuálne obťažovanie na pracovisku mi strpčuje prácu

Právna poradňa

Advokátka Jana Martinková tentokrát vo svojej kancelárii Advocatus Martinková s.r.o. riešila citlivú tému sexuálneho obťažovania na pracovisku. O čo konkrétne išlo sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Dobrý deň,

Pracujem ako asistentka pre jednu známu zahraničnú firmu 10 mesiacov. Najskôr som bola nadšená, akí sú všetci milí a ústretoví. No po čase som začala mať pocit, že môj nadriadený sa ku mne chová až príliš neformálne, nezriedka sa ma dotkne akoby náhodou na miestach, kde je mi to ako žene nepríjemné. Pár mesiacov som to trpela, lebo som si stále nebola istá, či to predsa len nie je náhoda. Napokon som sa zverila kolegovi, ten mi povedal, že ak si nezvyknem, tak skôr alebo neskôr poletím. Ako sa mám brániť?

Vzhľadom k tomu, že Váš problém priamo súvisí s pracovno-právnym vzťahom, bude sa i posudzovať predovšetkým z pohľadu antidiskriminačného zákona a Zákonníka práce. Správanie, ktoré popisujete sa javí ako jedna z foriem diskriminácie, konkrétne sexuálne obťažovanie. Antidiskriminačný zákon ho definuje ako verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie. Hlavným kritériom pre odlíšenie sexuálne obťažovania od priateľského správania, je aspekt jeho vítanosti resp. nevítanosti. Sexuálna pozornosť teda prerastie do obťažovania v okamihu, keď je pre dotknutú osobu nežiaduca, nevítaná, urážlivá, prípadne pre ňu vytvára zastrašovaciu, nepriateľskú alebo ponižujúcu pracovnú atmosféru. Teda, hranice sexuálneho obťažovania sú nastavené subjektívne a preto je dôležité napriek značnému mocenskému aspektu v pracovno-právnych vzťahoch, jednoznačne a včas vyjadriť svoju nevôľu s takýmto správaním.

V prvom rade máte možnosť podať sťažnosť priamo Vášmu zamestnávateľovi, teda nie priamemu nadriadenému, ale subjektu, ktorý Vás zamestnáva. Ak nemáte odvahu, na rozdiel od niektorého z Vašich kolegov, ktorý bol svedkom obťažovania, môže sťažnosť podať on, prípadne tak možno urobiť anonymne. Váš zamestnávateľ musí vyvinúť dostatočné úsilie na to, aby k diskriminácii na pracovisku nedochádzalo a vyžadovať dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania aj medzi zamestnancami. Ak na pracovisku dochádza k sexuálnemu obťažovaniu je to zrejme preto, že neboli vytvorené zo strany zamestnávateľa vhodné podmienky na eliminovanie diskriminácie alebo preto, že toto konanie zostáva nepovšimnuté. Tak či onak tým dochádza k porušeniu antidiskriminačného zákona i Zákonníka práce. Váš zamestnávateľ je povinný na sťažnosť bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, teda upustiť od nezákonného konania, prípadne odstrániť jeho následky. Ak sa obávate podania sťažnosti, alebo sa neuspokojíte s jej vybavením, môžete podať žalobu na súd, v ktorej sa budete tiež domáhať upustenia od protiprávneho konania, nápravy, prípadne primeraného zadosťučinenia, alebo aj  náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Pred súdom sa môžete nechať okrem iného zastupovať aj Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Ak ste presvedčená, že sexuálne obťažovanie zasiahlo do Vašej ľudskej dôstojnosti, súkromia alebo občianskej cti, môžete podať žalobu na ochranu osobnosti. Z jej titulu sa domáhať upustenia od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti, odstránenia následkov a primeraného zadosťučinenia, v prípade značne zníženej dôstojnosti, či vážnosti v spoločnosti , aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.