Presunúť na hlavný obsah

Právna poradňa: Manžel kúpil byt len na svoje meno a bez môjho vedomia...

Právna poradňa

Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. riešila opäť otázky ohľadom spoločného bývania manželov, z ktorých jeden nekonal zrejme čestne.

Dobrý deň, nedávno som zistila, že manžel kúpil byt, ale na LV figuruje len jeho meno. Urobil to bez môjho vedomia, vedel, že by som bola proti. Povedal mi na to, že aj keď je na LV len jeho meno, patrí byt nám obom. Je to pravda? Čo môžem proti tejto kúpe urobiť?

Vzhľadom na to, že neuvádzate, či kúpna cena za byt bola uhradená z Vašich spoločných prostriedkov, budem najskôr vychádzať z predpokladu, že áno. Pokiaľ bola nehnuteľnosť nadobudnutá čo i len z časti Vašich spoločných finančných prostriedkov, tak je táto predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Teda má Váš manžel pravdu v tom, že napriek skutočnosti, že na LV figuruje ako vlastník výlučne on, patrí táto nehnuteľnosť obom manželom. Samozrejme, pri ďalšom nakladaní s touto spoločnou nehnuteľnosťou by mohlo v dôsledku tejto skutočnosti dochádzať k nedorozumeniam, preto je vždy vhodnejšie, aby aj na LV figurovali obaja manželia, čím sa predíde aj potenciálnemu sporu pri vyporiadaní BSM po prípadnom rozvode alebo v dedičskom konaní.

Ako uvádzate, Vy by ste s kúpou bytu nesúhlasila. Podľa Občianskeho zákonníka bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov, avšak v ostatných (nie bežných) veciach je potrebný súhlas oboch manželov, inak je takýto právny úkon neplatný. Bežnými vecami sú napríklad obstarávanie bežných nákupov do domácnosti, šatstva, úhrada služieb spojených s bývaním a pod. Kúpa nehnuteľnosti každopádne nepatrí pod pojem bežná vec a pokiaľ sa kúpna cena platí z prostriedkov BSM, tak je vo Vašom prípade kúpna zmluva bez Vášho súhlasu relatívne neplatná. Súhlas manžela v prípade kúpnej zmluvy môže byť prejavený dvomi formami, a to buď uvedením oboch manželov na kúpnej zmluve alebo v prípade, že na kúpnej zmluve figuruje len jeden z nich, musí byť ku kúpnej zmluve pripojený výslovný súhlas druhého manžela s kúpou danej nehnuteľnosti. V opačnom prípade môže manžel, ktorého súhlas bol opomenutý,  namietať relatívnu neplatnosť tohto právneho úkonu (kúpnej zmluvy).

Relatívna neplatnosť právneho úkonu znamená, že právny úkon sa považuje za platný, pokiaľ sa ten kto je právnym úkonom dotknutý nedovolá tejto neplatnosti. Dovolať sa neplatnosti možno buď oznámením druhému účastníkovi právneho úkonu, alebo aj v súdnom konaní. Pri relatívnej neplatnosti však možno namietať premlčanie a preto musíte platnosť zmluvy napadnúť do troch rokov od uzavretia zmluvy.

Ak však Váš manžel zaplatil kúpnu cenu bytu z jeho výlučných prostriedkov, t. j. napr. z peňazí pochádzajúcich z dedičstva, darovania, reštitúcie a podobne, je aj vec, ktorá bola za ne nadobudnutá, len jeho výlučným vlastníctvom a Vy nemôžete voči takémuto úkonu nič namietať.