Presunúť na hlavný obsah

Právna poradňa: Odtiahli ma a nechceli mi vrátiť auto, majú na to právo

Právna poradňa

Dobrý deň, dnes ma odtiahli, i keď by podľa mňa stačila papuča a keďže som nemala dosť peňazí na vyplatenie odťahovky, nechceli mi auto vydať, vraj kým nezaplatím majú na to právo. Je to pravda?

Podľa § 151s ods. 1 Občianskeho zákonníka ten, kto je povinný vydať hnuteľnú vec, môže ju zadržať, aby zabezpečil svoju splatnú peňažnú pohľadávku voči tomu, komu je inak povinný vec vydať. Nemožno však zadržať vec svojvoľne alebo ľstivo odňatú. Zádržné právo je prostriedok na zabezpečenie splatnej peňažnej pohľadávky veriteľa, spočívajúci vo faktickom zadržaní veci, ktorú je inak veriteľ dlžníkovi povinný vydať. Zádržné právo zaniká spolu so zánikom zabezpečenie pohľadávky, najmä splnením dlhu alebo poskytnutím zábezpeky. Zádržné právo (ako právo k cudzej veci) však nemá osoba, ktorá určitú vec zadržiava protiprávne. Teda právo vykonať zádržné právo môže iba ten subjekt, ktorý získal danú hnuteľnú vec do svojej faktickej moci zákonným spôsobom. Keďže nenamietate samotné odtiahnutie vozidla, budem vychádzať z domnienky, že vozidlo nebolo odtiahnuté svojvoľne, ale zákonným spôsobom, teda v zmysle ustanovení zákona č. 8/2009 Z.z. Navyše odtiahnutie je oprávnený uskutočniť len správca komunikácie (vo Vašom prípade obec/mesto) alebo právnická osoba ňou na tento účel založená /zriadená.
 
Zákonnosť tohto zásahu do vlastníckych práv prevádzkovateľa vozidla je teda závislá i od toho, ktorý subjekt tento úkon realizoval. K uvedenému však žiadne informácie neposkytujete. I legitímne odtiahnutie vozidla však samo o sebe nepostačuje pre legálne uplatnenie zádržného práva. Na to by museli mať voči Vám splatnú peňažnú pohľadávku. A i keď je úhrada nákladov za odtiahnutie vozidla peňažnou pohľadávkou správcu cesty, jej splatnosť v čase uplatnenia zádržného práva je rozhodujúcim faktorom.  Keďže ste si odtiahnutie vozidla neobjednali Vy, nedohodli ste si ani termín splatnosti úhrady za odtiahnutie.  Podľa § 563 Občianskeho zákonníka, ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho veriteľ o plnenie požiadal. Teda Váš dlh je splatný až v nasledujúci deň po dni, kedy ste bol vyzvaný na zaplatenie úhrady za odťah.  Preto realizácia zádržného práva v deň, kedy ste bol vyzvaný na uhradenie dlhu je v rozpore so zákonom, pretože v tento deň Váš dlh ešte nebol splatný. Takéto konanie môže byť posudzované aj z pohľadu rozporu s dobrými mravmi, keďže výška pohľadávky správcu komunikácie častokrát niekoľko stonásobne presahuje hodnotu zadržiavaného vozidla.
 
Okrem občiansko-právnej roviny je tu však i trestnoprávna rovina. Pokiaľ niekto podmieňuje vydanie vozidla odtiahnutého bez vedomia a súhlasu jeho prevádzkovateľa zaplatením úhrady za odtiahnutie vozidla, dopúšťa sa trestného činu nátlaku podľa § 192 Trestného zákona, v zmysle ktorého ten, kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Na trestnosť takéhoto konania nemá vplyv skutočnosť, že odtiahnutie bolo vykonané v súlade so zákonom. Osoba, ktorá dala pokyn na takéto konanie (zamestnávateľ, či nadriadený pracovník)je trestne zodpovedný ako organizátor.
Vozidlo vám teda musia vydať a poplatok za odtiahnutie môžu vymáhať následne.