Presunúť na hlavný obsah

Sexuálna orientácia nie je prekážkou adopcie

Právna poradňa

Dnes v právnej poradni na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dozviete sa, že sexuálna orientácia nie je prekážkou pri adopcii.

OTÁZKA: Dobrý deň, som slobodná, nemám ani priateľa, ale veľmi túžim po dieťati. Žijem sama, ale zarábam dosť na to, aby som uživila seba i dieťa. Ako by  som si mohla adoptovať dieťa i bez manžela? Mohol by byť problém v mojej sexuálnej orientácii? Budú sa ma na to pýtať? Čo by som musela podstúpiť?


Zákon o rodine predpokladá v hlavnej miere osvojenie manželmi, teda osvojenie spoločné  alebo osvojenie zo strany jedného z manželov, ktorý žije s rodičom dieťaťa v manželstve, alebo zo strany pozostalého manžela po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Avšak vo výnimočných prípadoch, ak by osvojenie bolo v záujme dieťaťa zákon umožňuje aj osvojenie dieťaťa osamelou osobou. Zákonodarca si teda evidentne uvedomuje, že aj nekompletná rodina tvorená mužom alebo ženou s dieťaťom, je pre všestranný vývoj osvojeného dieťa priaznivejšia ako ústavná výchova.
 
V prvej fáze procesu osvojenia maloletého musíte požiadať o zápis do zoznamu žiadateľov o osvojenie. Evidenciu  týchto žiadostí a zoznam žiadateľov vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ( Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny). V žiadosti budete musieť uviesť Vaše osobné údaje - meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, ďalej údaje potrebné na vydanie odpisu z registra trestov t.j. osobné údaje Vašich rodičov. Budete musieť priložiť vyplnený dotazník, správu o zdravotnom stave a doklad o majetkových pomeroch na preukázanie primeraného majetkového základu na plnenie ekonomicko-zabezpečovacej funkcie rodiny. Sociálny pracovník bude ďalej osobne prešetrovať Vaše bytové, rodinné a sociálne pomery  a od obce si vyžiadajú vyjadrenie o Vašom spôsobe života a Vašej rodiny . 
 
Následne podstúpite prípravu, čo je predpokladom na to, aby Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhodol o tom, že budete do zoznamu žiadateľov zapísaná. Sexuálna orientácia žiadateľa nie je posudzovaným kritériom a preto by ani nemala byť dôvodom na zamietnutie žiadosti o zápis do zoznamu. Nasledujúcim krokom je sprostredkovanie kontaktu s konkrétnym dieťaťom, s možnosťou nadviazať s ním osobný vzťah  a napokon  prvé stretnutie s dieťaťom, po ktorom môžete podať návrh na súd na zverenie dieťaťa. O samotnom osvojení teda rozhoduje súd na návrh osvojiteľa, ale  až potom ako budete mať dieťa najmenej 9 mesiacov v starostlivosti. Súd bude skúmať, či ste osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá má pre osvojenie osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné, morálne, ste zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie a či spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s Vami žijú v domácnosti, zaručujete, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Skúma sa aj primeraný vekový rozdiel medzi osvojencom a osvojiteľom a či zdravotný stav osvojenca a osvojiteľov nie je v rozpore s účelom osvojenia.
 
Ak by súd osvojenie zamietol z dôvodu sexuálnej orientácie osvojiteľa a tento by sa obrátil na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) je veľký predpoklad, že by bol úspešný. ESĽP už podobné spory riešil a konštatoval porušenie práv homosexuálneho osvojiteľa, konkrétne práva na súkromný a rodinný život a porušenie zákazu diskriminácie.
 
Téme registrovaného partnerstva sme sa venovali v už aj v minulosti:

Najznámejší gayovia a lesbičky (poznámka redakcie):
Rozprávkar - spisovateľ Hans Christian Andersen, herečky Marlene Dietrich, Jodie Foster, Portia De Rossi, Ellen De Generes, plukovníčka americkej armády Dr. Margarether Commermeyer, Elton John, Boy George, Fredie Mercury, Andy Warhol, Gianni Versace, básnik Ján Smrek, Jimmy Sommervill, George Michael, Aneta Langerová, Martina Navrátilová, Sergej Jesenin a Nikolaj Gogoľ

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus