Presunúť na hlavný obsah

Právna poradňa: Deti mi neprispievajú na byt. Musia.

Právna poradňa

Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. sa tentokrát vyjadrila k veľmi citlivej téme. Rozvedený muž žije so svojou exmanželkou a dospelými deťmi v byte, na ktorý mu neprispievajú ani cent. Má právo žiadať od nich nápravu?

Dobrý deň,

Som už niekoľko rokov rozvedený. V družstevnom byte žijem s exmanželkou a už dospelými deťmi (syn doštudoval pred pol rokom a dcéra pracuje), i keď po rozvode určil mňa súd za nájomcu a člena družstva, no oni stále nemajú vlastné bývanie. Všetky výdavky na byt však platím sám, ešte pred rokom mi to nevadilo, ale prišiel som o prácu a počítam každý cent. Deti ani ex mi napriek tomu neplatia nič. Teraz mi prišlo vyúčtovanie, uhradil som aj nedoplatky, ale chcem, aby sa mi časť výdavkov spravodlivo refundovali. Sám to neutiahnem. Som z toho zúfalý a rozhodnutý sa aj súdiť. Mám šancu vyhrať? Ďakujem
 
Ak ste skutočne dospeli do štádia, keď vzájomná dohoda, resp. zmierlivé riešenie tejto situácie nie je reálne, máte samozrejme možnosť obrátiť sa na súd. Z Vami stručne opísaného skutkového stavu možno vo všeobecnosti povedať, že by ste mali byť v konaní úspešný a to z nasledovných dôvodov:
 
Vaše deti majú právnu povinnosť prispievať na náklady za bývanie, a to z titulu ust. § 43 ods. 2 Zákona o rodine, podľa ktorého je dieťa povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich. Ak dieťa žije v domácnosti s rodičmi, je povinné podieľať sa osobnou pomocou na spoločných potrebách rodiny a prispievať na úhradu potrieb rodiny podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Vek dieťaťa nie je nosné meradlo, kritérium pre určenie vzniku jeho povinnosti prispievať na úhradu potrieb rodiny a jej rozsahu, sú schopnosti, možnosti a majetkové pomery daného dieťaťa a fakt, že žije v domácnosti spolu s rodičmi/rodičom. Tzn., že ak Vaše deti už majú vlastný príjem, majú i povinnosť prispievať na všetky osobné a vecné náklady domácnosti (príspevok na nájomné, energie, liečenie chorého člena rodiny ....). Miera v akej sa majú deti na úhrade potrieb rodiny, teda aj nákladov na bývanie, podieľať, sa však neposudzuje aritmeticky  - podľa počtu členov domácnosti, ale tiež podľa individuálnych schopností, možností a majetkových pomerov dieťaťa (aj dospelého). Splnenia tejto povinnosti od plnoletého dieťaťa sa samozrejme môže rodič domáhať aj  prostredníctvom súdu.
 
Povinnosť Vašej exmanželky prispievať na náklady na byt vyplýva z ust. § 700 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje spoločný nájom. V zmysle tohto zákonného ustanovenia majú spoloční nájomcovia bytu rovnaké práva i povinnosti, t.j. aj povinnosť hradiť náklady spojené s užívaním bytu.
 
Úhradu doteraz vynaložených nákladov môžete žiadať od exmanželky i detí z titulubezdôvodného obohatenia upraveného v § 454 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa bezdôvodne obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám. Následne sa predmet bezdôvodného obohatenia musí vydať tomu, na úkor koho sa získal a to prvý deň potom, čo veriteľ (Vy) požiadal o vydanie bezdôvodného obohatenia.  Aby ste bol v súdnom konaní úspešný musíte ešte presvedčivo preukázať rozsah bezdôvodného obohatenia exmanželky a detí. Ten vymedzuje ust. § 458 Občianskeho zákonníka. Pri jeho určení však možno vychádzať iba zo skutočných nákladov, ktoré ste fakticky vynaložili, teda z vyúčtovania skutočných nákladov a nie z predpísaných záloh.
 
Keďže Váš syn ako uvádzate pred pol rokom ešte študoval, teda pripravoval sa ešte na svoje budúce povolanie, mali ste k nemu ako jeho otec ešte vyživovaciu povinnosť, ktorú ste si plnili i poskytovaním bývania. Za toto študijné obdobie preto od neho úhradu nákladov na bývanie nežiadajte.

- Najčítanejšie -

Najväčší dom nábytku na webe